Bắt đầu Khắc Kim Mãn Cấp Thuộc Tính

Lượt nghe : 73,530 67 người đang nghe

Giới thiệu : , – trái đất thiếu niên Tiêu Dương bất ngờ xuyên qua, mở ra Khắc Kim Hệ Thống, từ đây đi tới nhân sinh đỉnh cao. “Keng, chúc mừng kí chủ thu được thủ sung gói quà lớn, mãn cấp thuộc tính thẻ một tấm.” “Keng, chúc mừng kí chủ khắc kim một vạn lượng, thu được Thần Cấp Công Pháp một bộ.” “Keng, chúc mừng kí chủ khắc kim một toà mỏ vàng, kí chủ ngươi vô địch rồi.”

bắt đầu khắc kim mãn cấp thuộc tính