Chấp Ma (hợp Thể Song Tu)

Lượt nghe : 82,213 50 người đang nghe

Giới thiệu :

– Ta như chấp ma, Thiên Địa Vô Tiên! Ta như chấp thiên, Thiên Địa không Ma! Đây là một cái mở đầu ở Vũ Chi Tiên Giới cố sự, một cái “Mệnh ta như điệp chém Luân Hồi” thế giới! Nhìn lại phàm trần như khói, nở nụ cười phai nhạt Minh Nguyệt… Chỉ vì nàng, hoành hành Vũ giới! … Thiên Đạo ba vòng, tu đạo ba bước, hư, thật hai chữ, xuyên suốt từ đầu đến cuối. Bước thứ nhất, tu chân Thất Cảnh: Ích Mạch, Dung Linh, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Toái Hư.

chấp ma (hợp thể song tu)

Loading...
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 1
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 2
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 3
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 4
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 5
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 6
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 7
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 8
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 9
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 10
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 11
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 12
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 13
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 14
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 15
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 16
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 17
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 18
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 19
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 20
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 21
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 22
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 23
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 24
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 25
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 26
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 27
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 28
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 29
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 30
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 31
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 32
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 33
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 34
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 35
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 36
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 37
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 38
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 39
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 40
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 41
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 42
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 43
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 44
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 45
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 46
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 47
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 48
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 49
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 50
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 51
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 52
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 53
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 54
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 55
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 56
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 57
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 58
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 59
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 60
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 61
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 62
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 63
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 64
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 65
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 66
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 67
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 68
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 69
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 70
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 71
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 72
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 73
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 74
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 75
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 76
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 77
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 78
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 79
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 80
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 81
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 82
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 83
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 84
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 85
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 86
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 87
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 88
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 89
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 90
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 91
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 92
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 93
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 94
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 95
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 96
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 97
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 98
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 99
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 100
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 101
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 102
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 103
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 104
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 105
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 106
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 107
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 108
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 109
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 110
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 111
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 112
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 113
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 114
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 115
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 116
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 117
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 118
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 119
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 120
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 121
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 122
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 123
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 124
 • TruyenVietAudio - Chấp Ma (hợp Thể Song Tu) - Phần 125