1 2 3

comic pháp thần

– Đây là một cái bất học vô thuật học cặn bã ngụy trang thành học bá, đi comic thế giới bên trong treo lên đánh các lộ học bá cùng đại lão cố sự. Đây cũng là một cái trang bức không có giả dạng làm ngu xuẩn, ngược lại thành ngưu bức cố sự. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại anh hùng, trước phải lấy nhũ danh vì ‘Mao bệnh’, để nickname vì ‘Tiết tháo’, hóa phẩm hạnh vì ‘Lương tâm’. Ngoại trừ nhân vật chính họ Mai, cái khác đều rất tốt.
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.