1 2 3

comic từ superman bắt đầu

rio xuyên việt đến đế quốc mỹ, bất ngờ thu được tình bạn hệ thống. từ đó về sau, rio từ bằng hữu trên người thu được đủ loại kỹ năng. “ta từ trên người superman thu được người krypton huyết thống, từ trên người diana thu được thần cách. . .” “từ batman. . . ngạch, tại sao từ lão gia nơi đó thu được siêu năng lực là có tiền? từ thần sấm nơi đó thu được là. . . cây búa? thần búa? ?” “ta không phải nhằm vào ai, các vị đang ngồi đều là. . . đều là huynh đệ ta!” (ps: quyển sách không phải dung hợp, bộ phận thứ nhất là dc thế giới, bộ phận thứ hai là marvel thế giới, hai cái thế giới lẫn nhau là song song vũ trụ, không liên quan tới nhau. )
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.