đạo Môn Chấn Hưng Hệ Thống

Lượt nghe : 95,092 88 người đang nghe

Giới thiệu :

, – Phật Đạo chi tranh, từ xưa đã có. Phật Môn đại hưng, Đạo Môn suy yếu. Một toà rách nát Đạo Quan, một vị lấy chấn hưng Đạo Môn làm nhiệm vụ của mình tuổi trẻ đạo sĩ. “Vô thượng Thiên Tôn, vị này cư sĩ có thể nguyện vào ta Đạo Môn?”

đạo môn chấn hưng hệ thống