1 2 3

truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây

Mùa thu năm 1969, cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng đất nước của nhân dân Việt Nam đang bước vào giai đoạn lửa bỏng dầu sôi. Thời điểm đó, tôi là một trong vô vàn các thanh niên trí thức lên núi xuống đồng, quán triệt chỉ thị tối cao của Đảng: thanh niên trí thức về nông thôn, nếm gió tuyết, luyện tim hồng, đấu trời đất, rèn cốt sắt, được tổ chức Thanh niên phân về tham gia đội sản xuất ở khu vực miền núi Đại Hưng An Lĩnh. Thời gian thấm thoắt, loáng cái đã trôi được mấy tháng, cảm giác hưng phấn và mới mẻ lúc vừa lên núi sớm đã bay sạch sành sanh, thay vào đó là cuộc sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại hết ngày này đến ngày khác. Khe núi nơi tôi đóng quân bé tẻo teo bằng lòng bàn tay, tổng cộng chỉ có hai ba chục hộ dân, mấy trăm dặm xung quanh dường như đều là rừng nguyên sinh tuyệt nhiên không có dấu chân người… Dân làng này ở núi ăn núi, ngoại trừ mấy mẫu ruộng khai khẩn ở nơi bằng phẳng, trồng dăm thứ lương thực ăn hàng ngày, thực phẩm còn lại chủ yếu đều vào trong núi kiếm. Trên núi có đầy hoẵng, hươu bào, thỏ rừng, gà rừng, lại còn cả mộc nhĩ, nấm hương trong rừng, toàn thứ ngon lành béo bổ, muốn ăn no ăn ngon là chuyện nhỏ.
Xem thêm
Ẩn
Loading...
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 1
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 2
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 3
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 4
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 5
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 6
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 7
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 8
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 9
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 10
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 11
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 12
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 13
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 14
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 15
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 16
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 17
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 18
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 19
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 20
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 21
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 22
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 23
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 24
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 25
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 26
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 27
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 28
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 29
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 30
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 31
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 32
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 33
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 34
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 35
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 36
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 37
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 38
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 39
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 40
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 41
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 42
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 43
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 44
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 45
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 46
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 47
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 48
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 49
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 50
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 51
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 52
 • truyenvietaudio - truyện audio ma thổi đèn – thi vương tương tây - phần 53 (hết)