Mỗi Đêm Sám Hối Giúp Bạn Giác Ngộ Ngủ Ngon_lời Phật Dạy Về Luật Nhân Quả Thiện Ác Nghiệp Báo #rấthay

mỗi Đêm sám hối giúp bạn giác ngộ ngủ ngon_lời phật dạy về luật nhân quả thiện Ác nghiệp báo #rấthay
Lúc anh chờ.Có ngày tính tướng bồ tát bệnh tật.Bạch đức thế tôn.Hôm nay có đủ chúng sanh ở các đường địa ngục ngạ quỷ.Súc sinh.Sang hèn.Giàu nghèo.Không biết bao nhiêu chủng loại.Phạm có chúng sanh nào nghe được phật thuyết pháp.Thì cũng như con thơ gặp mẹ.Như bệnh cầm thuốc.Như lạnh có áo.Nhưng tối có đèn.Thế tồn thuyết pháp lợi ích cho chúng sanh cũng như thế.Lúc bảy.Đức thụy tường phóng đậu bạch hào tướng quan ở giữa hai chân mày.Xoài sáng tháp thấy chúng sanh trong sáu đường.Kỳ ấy.Ngày chín tướng bồ tát.Vì thương sót khiếm thị chúng sanh.Điện tử toàn ngồi đứng dậy.Điểm trước phật.Quỳ gối chắp tay bạch phật rằng.Bạch đức thế-tôn nay có chuối xanh bị cắt một tốt cách chặt bầm chém.Không thể từ đầu đến chân.Chúng xuân ấy bị chặn.Già chết nhất.Thì có gió sao phong thủy sống lại.Sống rồi lại bị trừ.Chịu khổ báo như thế vô cùng vô tận.Không bao giờ dừng .Là gì tuổi gì.Những chúng sanh lý ở các đời trước không tin tam bảo.Không biết cúng dường.Bất hiếu cha mẹ.Xin tâm ác quỷ.Làm nghề hàn xì.Cách chặn chúng sanh.Vì cách nhân viên nghỉ nên mắc phải tội như vậy.Lại có chúng sanh.Thân thể trần sướng tê cứng cả người.Mày râu dùng hết.Toàn thân bầm đỏ.Bảng j chim muông vắng vẽ bóng người.Bà cơm ta bỏ không ai muốn thấy.Ác báo như thế là bệnh phong hủi.Dị nhân viên gì mà mắc phải tùy ý.Vật đá.Vì đời trước người ấy không tin tam bảo.Bất hiếu với cha mẹ.Phó thác.Hủy chùa.Bóc lột của người tu hành.Chém bắn khánh huyền.Tổn thương sư trưởng.Chưa từng biết quá.Vong ơn bội nghĩa.Hành động như cũ quyển làm sáu người trên.Không kể thương sơ.Không biết hổ thẹn.Diễn viên mỹ nên mắc phải tội như chị .Lại có chúng sanh.Thân hình dạy lớn.Tai điếc chân không có.Vòng quay bỏ nét mà đi.Chị ăn rất khác mà sống.Bị cắt sâu trùng nhỏ nghiệm trắng dứt.Ngày đêm chịu khổ vô cùng không gián đoạn.Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy.Phật đá.Vì đời trước người đó chỉ biết có mình.Không tin lời hai lời làng của kẻ khác.Bất hiếu với cha mẹ.Trái ý phản nghịch.Hoặc làm địa chủ hay làm quan to.Chứng nhận bốn phương.Hoặc làm châu trưởng quận trưởng.Cai trị đốt xuất dân chúng.Mà kị có ai chỉ thế.Xăm đoạt của người một cách vô lý.Không đảo.Làm cho dân chúng cùng khổ.Vì nhân viên nghỉ.Nên mắc phải tội như vậy.Lại có chú xăm đuôi cả hai.Không thấy biết gì.Hoặc bị cây đè.Phật sám hối mà chết.Chết rồi sống lại.Sống lại rồi chết cứ như thế mãi.Dị nhân duyên gì mắc phải tội ấy.Phật đáp.Vì đời trước không tin tội.Chiều ánh sáng của phật.Mày biết bắt người.Giảm lúc chúng sanh.Lấy bao lấy đẩy bao đầu chuối xanh.Không trông thấy.Diễn viên ấy nên mắc phải tội như vậy.Ngày nay.Đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng.Nghe lời kinh giải như vậy rất đáng sợ hãi.Chúng con cũng có thể đánh làm những tuổi như thế.Nhưng vì dù mentholatum tấn.Nên không tưởng nhớ biết đó mà thôi.Những tuổi gì vậy vô lượng vô biên đến đời sau sẽ hiểu khổ báo.Ngày nay chí tâm.Một lòng tha thiết.Đầu thần đánh lễ năm dốc sát đức như núi thái sơn sụp đổ.Cầu xin sám hối.Hữu thiện anh đăng.Vải đũi tâm tính.Những tuổi đã làm rồi.Nhờ sám hối mà trừ diệt.Những tuổi chưa làm.Từ nay thanh tịnh.Nguyễn xuân quyết thủy mười phương chư sê.Nam mô thích ca mâu ni phật.Nam mô quan minh phụng.Nam mưu nhật nguyệt quang.Nam mưu nhật nguyệt quang minh phát.Nam mô tuổi oai nghi phật.Nam mô quanh minh tung.Nam mô liên hoa quân phật.Nam mô đa bảo.Nam mô sư tử hống.Nam mô sư tử âm dương.Nam mô tính tấn quân.Nam mô dược sư phật.Nam mưu tiết canh bồ tát.Nam mô thường bất ly thế bồ tát.Nam mobi thân bồ tát.Nam mô quan thế âm bồ.Lệ quyên như vậy mười phương tận hư-không dưới hết hãy ta bảo.Nguyễn sinh tam bảo dưỡng lần đại từ đại bi.Giao hữu cứu giúp.Chuyển cách trốn sang để được giải thoát.Vì các chúng sanh và diệt trừ những nghiệp địa ngục.Ngạ quỷ.Xúc xích.Chuyển cách dùng sâm rút gỗ.Không chịu cắt quả báo dưỡng nữa.Diện tích chuyển sang bỏ khổ trong ba dượng ác.Đồng đến chỗ trí huệ.Điều được yên ổn.Hoàn toàn an dương.Nguyễn sinh tam bảo đem ánh sáng đại qua min.Diệt chữ v mở sim cho chúng sanh.Phân biệt rộng rãi.Giải thích rõ ràng phát vuông diệu.Thẩm thẩm nhiệm mầu cho chúng sanh nghe.Kiếm chúng sanh đều được chứng quả vô thường bồ đề.Thành bậc cảnh giác.Ngày nay.Đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng.Lấy liên trí thẳng nhất tâm bản nghe.Suy nghĩ cho kỹ.Tính tượng bồ tát bạch phật rằng.Bạch đức thế tôn.Lại có chúng sanh nhận nhiều lắm á miệng không thể nói.Dù có nói cũng không rõ ràng.Vì nhân viên.Mắt phải tội ấy.Phật đá.Vì đời trước người ấy chỉ bán tam bảo kinh thủy thánh đạo.Bàn luận việc hút thuốc của người.Tìm việc hay dở của người.Vu oan cho kẻ lương thiện.Liên kết người hùng.Vì nhân viên ấy.Nên mắc phải tội như chị.Lại có chúng sanh bụng lớn nhiều chóng.Củ nhỏ như kim.Không thể ăn giúp được.Nếu có đồ ăn đồ ăn biến thành máu mủ.Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy.Phật.Vì đời trước người ấy trộm cắp đồ ăn của chúng.Khi có đại hội sống các thức ăn ngon.Người ấy lấy riêng mã.Vật lý mà muối gạo cơm ra chỗ khuất mà ăn.Lại thêm kéo rất tiếc của mình.Tham của người.Thưởng ốp lòng độc ác.Cho người uống thuốc độc nghẹt thở không thông.Vì nhân viên ấy.Nên mắc phải tội như vậy.Lại có chúng sanh thường bị ngục tốt theo.Rồi nước sắc nóng dầu thân.Đóng đinh sắt vào thân.Đúng rồi tự nhiên hỏa đốt thiêu cháy thân thể thấy điều phẩm đỏ.Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy.Phật pháp.Vì đời trước làm thầy châm lễ tổn thương thân thể của người.Chấm dứt không làm.Gác người lý của.Làm cho người đau khổ.Vì nhân viên ỉa.Nên mắt phải tội nghiệp.Lại có chúng sanh thường ở trong cái chảo nấu nước sôi.Ngưu đầu nhục thuốc tay cầm hoa sắt.Móc bỏ vào giọt nấu chín dụng.Rồi thủy cho sống lại.Sống lại rồi nấu nữa.Vì nhân duyên gì.Nên mắc cái tội ấy.Phật đáp gì đời trước người ấy làm nghề hàng thịt giết chúng sanh trụng nước sôi.Nhổ sạch lông.Giết hại rất nhiều không thể kể xiết.Vì nhân viên ác nghiệp ấy.Nên mắc phải tội như vậy.Ngày nay.Đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh dài như vậy.Rất đáng sợ.Chúng con không biết ở trong đường áp nào đã từng làm chú lượng tội nghiệp như thế.Đời sau.Viết phải mắc quả báo ác nhỉ.Ngày trong đời hiện tại chúng con cũng có thể mắc phải nhưng quả báo ác nghiệp ý.Ấp ống rộng liệu.Miệng không thể nói.Hoặc bụng lớn cổ nhỏ.Không thể ăn nổi.Mạng sóng router.Ngày nay tuy an vui.Ngày mai thế nào có thể biết được.Tình tình gặp phải quả báo đến cùng để thoát được.Mọi người đều nên hiểu sai ý ý nhất tâm chánh niệm.Chú tư tưởng gì nữa.Chỉ một lần tha thiết.Nhằm giúp sát đất.Đầu thành đánh lễ.Nguyễn gì hết thảy chúng sanh ở khắp trong bốn loại sáu đường.Ngày nay đang chịu khổ.Đã chịu khổ.Thầy sẽ chịu khổ mà quy y thế gian đại từ bi phủ.Nam mô thích ca mâu ni.Nam mô tử tại dương vật.Nam mô dung lượng âm phủ.Nam mô định quangminh phật.Nam mô bảo quangminh phật.Nam mô bảo cái chiếu không.Number diệu bảo.Nam mô adidaphat.Nam mô kim cang vụtin tấn phật.Number tử tải dương thần thông.Nam mô đại quang phổ chiếu.Nam mô bảo trà.Nam mô huế trưởng bồ tát.Nam mô thường mất đi thế bồ tát.năm mươi youtube in thân.Nam mô quan thế âm bồ.Lễ quy y như vậy mười phương tận hư-không chửi hết hãy tam bảo.Nguyện xin trước.Tứ đại bồ tát.Đem sức đại từ đại bi.Cứu khổ hết thảy chúng sanh đang chịu khổ.Dùng sức thần thông diệt trừ ác nghiệp cho các chúng sanh.Hoàn toàn không đỏ trở lại trong ba giường ngủ.Đếm được chủ an vui thân.Xin gia chủ nào cũng được thanh tịnh.Công đức đầy đủ không thể cùng.Xã thân thành gặp sư phụ.Đồng chí các vị đại bồ tát.Hành động chém.Ngày nay.Đại chú đồng nghiệp trong đạo tràng đại gia tâm lý.Lắng tai nghe cũ.Tiếng trước bồ tát lệ bạch phật rằng.Bạch đức thế tôn.Lại có chúng sanh ở trong hòa thành.Âm trang bị thiêu.bốn cửa thành tui mở.Nhưng chạy đến thì cứ tiền tự đóng.Dạy gấp đông tây cũng không ra được.Bị lửa thiêu sạch.Dị nhân viên.Mà mắt phải tùy ý.Phật đản.Vì đời trước làm người thiêu đốt rừng núi phá vỡ bờ đê.Duyên dáng các thứ trứng gà trứng.Làm cho chúng sanh bị thiêu bị đốt.Mà chế.Nên phải bắt tội như vậy.Lại có chúng sanh thường ở núi tuyết sơn bị gió lạnh thổi.Giá thịt nước nè.Cầu chi trong rừng.Cầu sống không được.Khổ sở vô cùng không thể chịu nổi.Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy.Phật pháp.Người ý đời trước làm giặc đoạn đường bóc lột áo quần người khác.Điện tử tu dưỡng.Mùa đông giá lạnh lột truồng hình người khác.Làm cho họ phải chết lặng.Giờ lột da xẻ thịt trâu dê.Làm cho chúng sanh đau khổ vô lượng.Vì nhân viên mỹ nên mắc phải tội như chị.Lại có chúng sanh thường ở trên núi giao rừng kín rồi đúng vào đi.Thì liền bị cắt đứt đó.Thân thể tay chân đều bị chặt nát.Đau đớn khổ sở không thể chịu nổi.Vì nhân duyên gì mà mắc phải tùy ý.Phật pháp.Vì người ấy đời trước làm nghề sát sinh.Phân thi sẽ được chúng sanh.Cắt sẹo bóc lột cốt nhục chia lìa.Đầu mình tan rã.Kêu lên trên cao.Cân lượng mà bán.Hoặc kéo sống mà bán.Đau đớn vô cùng chúng sanh không thể chịu nổi.Vì nhân viên ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy.Lại có chúng sanh tai mắt nhân dân năm căn không đủ.Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy.Phật pháp.Vì đời trước nuôi chim bay chó chạy để đi săn bắn.Bắn chim bắn thú.Hoặc bánh mì ở tù.Hoặc bị đứt chân.Nhậu sống long ký.Làm chúng sanh đau khổ vô cùng không thể chịu nổi.Vì nhân viên ấy.Nên phải mắc tội nghiệp.Ngày nay đại tướng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh giảng.Vậy sức đáng sợ hãi.Cùng nhau chí tâm.Một lòng tha thiết.Nằm dốc xác đi.Đầu thần đánh lễ.Huyện gì hết thảy chúng sanh trong mười phương.Hoặc đã chịu khổ hoặc đang chịu khổ.Hoặc sẽ chịu phủ mà quy y thế gian đại tử vi phủ.Nam mô thích ca mâu ni.Nam mưu tỉnh quanh phật.Nam mô bảo dương vật.Nam-mô thỏ căng hoa dương.Lamborghini dị trang nghiêm.Nam mô khai hóa bồ tát phật.Nam mô nhất thừa đổ phật.Nam mô bảo nguyệt quangminh.Nam mô bảo liên hoa bột.Nam mô sư tử hống lực.Nam mobile tinh tấn phong.Nam mô kim bảo quang minh phụng.Nam mô dược vương bồ tát.Nam mô dược thượng bồ tát.Nam mô tô biến thân bồ tát.Nam mô quán thế âm bồ tát.Lệ quyên như chị mười phương tận hư-không dưới thấy tam bảo.Nguyễn sinh tam bảo đem lòng đại từ đại bi.Cứu hộ hết thảy chúng sinh trong mười phương.Chuyển cách chuyển sang hiện đang chịu khổ.Liền được giải thoát.Chúng sanh xét về khổ hoàn toàn đoạn trừ phiền não.Rốt ráo.Khùng sa đã trở lại trong ba đường ác nữa.Từ nay trở đi.Chưa đến ngày thành phố.Trừ sạch ma nghiệp chướng.Diệt hết năm sợ hãi.Hoàn toàn đầy đủ công đức trang nghiêm.Nghiệp hóa hết thảy chúng sanh.Hướng dẫn vô thượng đạo.Thành.Giảm giá.Ngày nay.Đại chiến đồng nghiệp đầu tràn lại lấy lòng mà nghe.Tiếng chim bồ tát.Bạch đức thế tôn.Lại có chúng sanh quẹt lưng công tay chân co quắp.Không thể cầm nắm.Không thể đi đứng.Dị ứng kiêng gì.Mà mắt phải tội ấy.Vì đời trước làm người độc ác để binh khí giữa đường.Đặt bẫy đặt miền đặt súng đặt gương.Đào hầm đào hố.Hãm hại chúng sanh.Nghĩa hiệp ý.Nên mắc phải tội như vậy.Lại có chúng sanh bị cắt một tốt với bộ cơ thể không cùng khổ anh.Thoát.Diễn viên gì mà mắc phải tụi ấy.Bật đạt.Vì đời trước người ấy chạy cưới chúng sanh buộc nhốt ruột xe.Hoặc làm chủ thể.Quyền hành địa phương cai trị dân trí.Tham lam chưa.Dân oan người vô tội.Lương thiện quán hận mà không biết kêu ai.Ác nghiệp ấy.Nên mắc phải tội như vậy.Lại có chú sinh hoạt viên hoặc c hoặc quần hoặc sợ.Không phân biệt được tốt xấu.Dị nhân duyên gì mà mắc phải tùy ý.Phật pháp.Vì đời trước làm người uống rượu say sưa loạn trí loạn tâm.Phạm ba mươi sáu tuổi nên gọi là người ngu si.Cũng như người say không phân biệt được tốt xấu.Thượng hạ tôn tiên.Hát việt nhí nên mất phải tội như vậy.Lại có chúng sanh hưng lùn hình nhỏ âm tạng rất lớn.Hạ xuống thì thương đau.Bị nứt da sau lưng mà đi.Đi đứng nằm ngồi đều bị trở ngại.Nhân duyên gì mà mắc cái tội ấy.Phật đáp trước buôn bán dàn lọc khen giật báo của mình chơi.Báo của người.Thay đổi tăng đấu.Dẫn cân béo múp trang nhận thức tức.Ác nghiệp ý nên mắc phải tội như vậy ngày nay.Đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời phật dạy như vậy rất đáng sợ hãi.Cùng nhau nhất tâm.Một lòng tha thiết.Nhằm giúp sát thủ.Đầu thần đáng lẽ.Nguyễn thị thị chúng sanh đã chịu khổ.Hết thảy chúng sanh sẽ phải chịu khổ.Hết thấy chúng sanh hiện đang chiều cũ trong sáu đường.Dân nguyện gì cha mẹ.Sư trưởng.Tín chỉ đảng việt.Thiện ác tri thức.Giống xoài cho đến hết thảy chúng sanh.Cách trồng bưởi phương mà quy y tế gian đại từ bi phủ.Nam mô thích ca mâu ni phật.Nam mô a di đà phật nam mô.Hồng đăng.Nam mô dung lượng âm.Nam mô a mi ni phật.Nam mô bảo quang phật.Nam-mô bảo nguyệt quanh phật.Nam mô tỉnh huế đức phong.Nam mô tính luân phan.Nam-mô lưu ly quang túi song phẩm.Nam mô bảo đức bộ phận.Nam mô độ bảo quản minh khác phật.Nam mô văn thù sư lợi bồ tát.Nam mô phổ hiền vương bồ tát.Nam youtube yên thân.Nam mô quán thế âm bồ.Giải quyết như vậy mười phương tận hư-không dưới hết hãy tam bảo.Đệ tử chúng còn.Ngày nay mong nhiều phật.Pháp.Bồ tát.Nguyễn duy thị chúng sanh.Màn ảnh lễ quy y cậu sinh sám hối.Những chúng sanh đã chịu khổ rồi.Xin giờ sức đại từ bi của chư phật.Chim bồ tát.Luyện được giải.Nhưng chúng sanh chưa chịu khổ.Tử vi chữ đi cho đến ngày thành đạo.Rút giáo công đoạn trở lại trong các đường khác.Xa lìa tắm nặng khổ.Bấm thỏ tám phước xin.Được chắc anh là.Thành tựu bình đẳng.Đầy đủ trí huệ.Thành tựu biển tài.Thanh tịnh tử tài.Cùng giết sư phật thành mực trắng giá.Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên biết dùng tâm lắm.Tính trước bồ tát.Bạch phật.Bạch đức thế tôn.Lại có chúng sanh hình trạng rất thú thân đen nhưng.Hai tay lại cần.Hai trai nổi lên.Mặt phẳng mũi dài.Mắt đỏ rần rần.Rằng nếu thừa súng.Hơi miệng tân huy.Giấy nhắn cho ông thủng.Bụng lớn lưng nhỏ.Tay chân co quắp.Xương sườn xương sống nổi lên.Túi vải ăn nhiều.Rễ giữ tân huy.Máu mủ như nước.Bệnh thủy thủ cung hủy ung thư.Bao nhiêu điều áp đọc hung dữ liệu trùng vào thân.Dầu muốn thân cận.Người không để ý.Nếu quy cách làm tội.Dù cỡ mình cũng liên can mang quà.Hằng không được thấy phật nghe pháp.Không biết bồ tát.Không biết tháng hai.Ra giàu nơi đau khổ không bao giờ cùng.Dị nhân duyên gì mắc phải tội ấy.Vậy.Vì đời trước làm con bất hiếu với cha mẹ.Làm tôi không trung chánh với vua.Làm người trên không thương kẻ dưới.Làm người dưới.Không biết kính kể trên.Không thành thật.Không phụ tính với bạn bè.Không nhân nghĩa với lạng sơn.Không liêm chính chính nhân dân.Không đạo đức trong xưởng đoán.Không có động lực.Mà lòng dạ đảo điên sát hại quận thuận.Kinh khi tôn trưởng.Bán nước quân dân.Phá thành phá hủy.Cướp giật trộm cắp ác nghiệp vô lượng.Lại khiến mình chơi người.Xâm lấn và nam.Lính hiếp cô.Bán vũ người hiền.Kinh mạnh sư trưởng.Khi dối kẻ hạ tim.Tóm lại.Là phạm thích thủy tội.Phim mỹ.Nên mắt phải ác báo.Tội nghiệp như vậy.Lúc bảy những người bị tuổi nghe phật dạy như chị.Khóc lúc động địa nước mắt trào như mưa.Đền bạch phật rằng.Nguyễn chí tâm thương mại ở đời.Thuyết pháp giáo hóa cho chúng con mong được giải thoát.Phật pháp.Nếu ta sống mãi ở đời những người bạc phước không chồng canh lạnh.Họ bảo ta còn sống.Mà không lo nghĩ đến vô thường.Tự do tạo ra vô lượng tội.Sao ăn năn không.Thiện nam tử thi.Diễn viên con thơ.Mẹ thường ở bên mình thì con không nghĩ đến sự gặp mẹ là khó.Lúc nào mẹ đi vắng.Con mới liền sinh tâm nhớ tưởng.Khao khát viếng mẹ.Lúc ấy.Mệt trở lại con mới vui mà.Thiện nam tử vi.Đàn ông ai cũng như vậy.Tao biết chúng sanh không tìm cầu sự thật.Thường trú chơn tâm cho nên.Ta nhập niết bàn.Giúp bây giờ thật đuối trước những chú xem đang chịu tội đó.Mà nói bài kể rằng.Nước chảy không thường đầy lửa mạnh không thường đốt.Mặt trời.Đổi lại.Mặt trăng tròn rồi không.Sự tôn trọng giàu sang.Càng vô thường hơn nữa.Nghĩ lại phải siêng năng.Đánh lễ ngôi tam bảo.Lúc bảy phật nói lời kể ấy rồi.Chắc người bị tội kia.Thấy điều buồn sầu mà bạch phật rằng.Thích thì chúng sanh làm những việc làm gì.Mở trang để được những tuổi khổ ấy.Phật dạy.Này thiện nam tử phải siêng năng hiếu dưỡng cha mẹ.Phụng sự sinh trưởng.Quy y tam bảo.Chim tu hạnh bố thí.Chỉ giới nhẫn nhục tin tức.Thiền định.Trí huệ.Từ bi hỷ xả.Xem kẻ quá người thân như nhau.Không có thân sơ.Không khen gửi chả lúa cô quá.Không khinh kẻ nghèo hèn.Ủng hộ người như giúp đỡ mình.Không có tâm ác đối với người.Nếu các người hãy tu hành được như vậy.Thời cũng đã là báo được hơn chưa.Hàng xa lìa ba đường ác.Không còn đau khổ nữa.Phật dạy kinh này xui các vị đại bồ tát.Nhìn được quá nhiều thứ bồ đề.Các hàng thanh vân duyên chế.Liền chiến được lục thun thommen.Giải tám pháp giải.Còn các đại chúng khác đều được pháp nhãn tỉnh.Nếu có chúng sanh đầu.Nghe được kinh dị.Thì không đỏ chào ba đường.Dạ không bắt phải tám.không.Địa ngục chống chủ nghĩa thống khổ không.Tiếng trước bồ tát bạch phật rằng.Bạch đức thế tôn.Kinh này gọi là kinh gì.Bồ tát ma ha tát phải phụng trị bằng cách nào.Phật bảo tín trưởng bồ tát.Thím năm tử cái này gọi là báo ứng cháu hóa địa.Các người nên phụng chị.Già lưu truyền cùng khóc công đức vô lượng.bảy giờ đây chú nghe phật dạy lời ít rồi hết lòng vui vẻ.Cảnh lễ dâng lời lập theo.Ngày nay.Đại chiến đồng nghiệp với lời phật dạy như vậy rất đáng sợ hãi xin tâm tường vi.Nương nhờ thần lực của châu phi.Tu đạo bồ tát nhớ địa ngục.Phát tâm bồ đề gì hết thảy chúng sanh.Hiện đang chịu khổ ở đường địa ngục.Hiển thị chúng sanh đang chịu khổ ở đường ngã quỵ.Hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ ở đường súc sinh.Cho đến hết thảy chúng sanh cùng tháp mười phương.Hiện các kiểu cũ.Chồng xám đường.Nhất tâm nhất ý.Vì những chúng sanh ý mà sám hối.Kiếm chúng sanh được giải.Nếu vậy chúng không xin làm phương tiện chuyển hóa thành phước.Thì ở trong mỗi mỗi địa ngục.Đại chúng đều có tuổi phần.Cùng nhau chí tâm nghĩ đến cha mẹ.Sư trưởng bà con thương.Sẽ chịu khổ báo gì sau.Dạ cũng nghĩ đến tử thân đại chúng hiện tại và chỉ lai.Cũng phải chịu khổ báo như vậy.Đại chúng phải cùng nhau nhất trong tha thiết.Nhằm giúp xác đi.Trí thành ân cần vận dụng tư tưởng.Nguyễn sinh một niềm cảm thấu mười phương pháp.Một lại đoạn trừ vô lượng tội lỗi.Những chú sinh ra chiều cũ trong sáu đường tinh dầu phật.Pháp luật.Hiền khánh.Chuyển cắt dũng suy nghĩ liền được giải thoát.Nếu trong sóng đường chúng sanh đào chưa chịu khổ.Tinh dầu phật linh.Pháp luật.Hiền thánh lực.Làm cho các chúng sanh ý.Vĩnh viễn đoạn trừ sáu được khổ.Từ nay trở đi rút sáu mươi đã trở lại cho các đường ác.- ba nghiệp chướng.Tùy ý giảng sinh.Diệt trừ năm điều sợ hãi.Thử tải giải thoát.Diên tu đạo lữ.Không thôi không nhỉ.Du hành trang nghiêm vào phát thiên địa.Được kim kontum.Thành đẳng chánh giác.Ngày nay cái trống đồng nghiệp trong đạo tràng là nhất tâm lưu ý.Lắng lòng mà nghe.Giải suy nghĩ cho kỹ.Phim các hạn chế.Bây giờ có một con quỷ bạch với ngài mục liên rằng.Thân tùy hai chai có nắp.Ngực có mũi có miệng mà không có đầu.Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy.Ngài mục liên.Đời trước người làm học trò nhà hàng thịt khi giết trâu bò thì vui.Lấy dây trói buộc mà lôi kéo.Nên mất phải tội như vậy.Đó là tội báo mới ngủ hoa.Kết quả xếp hạng.Lại có một con quỷ khác một ngày một đêm rằm.Thân hình tôi như vậy cuối.Không có tay chân.Tai mắt mũi lưỡi chân chim.Thân thường bị trùng rút chim bổ cắn sức mạnh.Đau đớn vô cùng.Không thể chịu nổi.Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy.Ngài mục liên kết.Chơi thuốc nuôi cho người uống thuốc độc phá thai khiến chúng sanh mạng sống không.Toàn.Dị nhân viên mỹ nền mắc phải tội như vậy.Lại có một con quỷ bạn ngày một viên rằng.Bún thịt nướng.Chiết khấu như kim.Cùng ngắm bắn kiếm không để ăn uống.Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy.Ngài mục liên đi.Đời trước người làm chủ làng xóm tự ý mình hào quý.Say sưa tung.Kinh khi kẹt.Cướp giật thức ăn uống của người làm cho đói khát khốn khổ.Hết thảy nhân dân.Vì nhân duyên ấy làm mất phải tội nhưng.Đó là quả báo mới hôm qua.Nó sẽ kết quả ở địa ngục.Lại có một con quỷ bạn ngài mục liên rằng.Tôi một đời lại đi có hai chàng sắc nóng ở dưới hai nách.Toàn thân cháy rồi.Đi tuổi gì đến nỗi như thế.Ngài mục liên đáp án cho chúng người trộm lấy hai cái kẹp.Trái đất.Đền mất phải tổ như vậy.Đó là tội mới đông quá.Kết quả ở địa ngục.Lại có một con quỷ bạch ngày một kiêng rằng.Tôi thường lấy đồ tự bao bọc đầu lại sợ người đến giết xin trong sợ hãi.Đi tuổi gì đến nỗi như thế rồi gửi trâm phạm ngoại sắc thường sợ.Thấy quốc sở chồng con người bắt được trói chân đánh giết.Thưởng ốp lòng sợ hãi.Đơn mắc phải tội gì.Đó là tội mới đơm hoa.Nó sẽ kết quả ở địa ngục ngày nay đây chú đồng nghiệp trong đạo tràng.Đâu được không sợ hãi.Từ khi trở lại cho đến ngày nay.Chúng con cũng đã làm dung lượng tội ác như thế.Những tuổi ấy điều tra gì không có trong tử vi.Đẩy mạnh hiếp yếu tổn hại chúng sanh.Cho đến tuổi trưởng cấp của người.Mê hoặc du đạo.Bài bán người hiền lành.Gây biết bao tội lỗi.Những đội bóng như chị ở trong địa ngục.Quý tao chịu thống khổ trong ba đường giữa.Ngày nay.Chí tâm một lần tha thứ.Nhằm giúp sát đức.Đầu thần đánh lễ.Thay thế cho hết thảy chúng sanh khắp mười phương.Tác dụng khổ báo trong sáu đường.Đang chịu cổ trong sáu đường.Mã cầu xin sám hối.Huấn luyện viên thay thế cho cha mẹ siêu trưởng giả hết thủy bà.Kính thuốc.Mặt cầu xin sám hối.Dạ cũng tự gì bản thân mà cậu xin sám hối.Nhiễm tôi đã làm.Nguyễn xuân trường diệt hết.Những tuổi chưa làm.Khùng giảm làm nữa.Nguyện xin quy y thế giang đại tử vi phủ.Nam mô thích ca mâu ni phật.Nam mô liên hoa tung phong phật.Nam mô pháp không đăng.Nam-mô phụng pháp phật.Nam mô phát trần.Nam motoji đăng quang minh phật.Nam mô bảo tàng trang nghiêm.Nam mô a di đà ảnh ma nữ quan.Nam mô kim hải tử tải duyên phận.Nam mưu batla liên hoa thắng.Nam-mô thủ thắng nguyệt vương phi.Nam mưu nhật nguyệt quanh dương.Nam mô thưởng tinh tấn bồ tát.Nam mô hư không tạng bồ tát.Number du biến thân bồ tát.Nam mô quán thế âm bồ tát.Lại quý như chị mười phương tận hư-không dưới hết hãy tam bảo.Nguyễn xuân tam bảo chủ lòng đại từ đại bi.Cứu khổ hết thảy chúng sanh.Hiện đang chịu khổ.Giá xe triệu cũ trong sáu đường.Kiếm các chúng sanh ấy liền được giải thoát.Điểm xuất thân thôn diệt trừ ba đường áp và nhịp điệu.Kiêng cắt dũng sinh ý từ nay trở đi.Chưa đến ngày thành phật.Hoàn toàn không đã trở lại trong vườn ác.Tả thân khổ báo.Được thân kim cang.Tứ vô lượng tâm.Lục banaba.Thường được hiển tiền.Tứ dung ải biển.Cháu sức thần thông như ý tưởng.Giống bản tin tức.Không thôi không nhỉ.Cho đến khi mãn hạnh thạch địa.Trở lại độ thoát hết thị chúng sanh.Kinh thiên sứ đại tạng kinh.Tôi nghe như chì.Một thời đức phật ru hóa trị đức giá rẻ.Chú ở giường cấp cứu.Trong rừng khánh lâm.Bây giờ đức thế tôn bảo cái gì không.Ta dùng thiên nhãn thanh tịnh thấy xa hơn người.Nhìn thấy chúng sinh này lúc sinh lúc tử.Sắc đẹp cuộc sống.Truyện hoặc bất thiện.Qua lại chủ lạnh.Hoặc chỗ chẳng lạnh.Tùy theo nghiệp mà chúng sinh thầy đã tạo.Tại thấy sự kiện ấy đúng như thật.Nếu chúng sinh nào thành tựu thân ác.Khẩu khí áp.Ủy ban khánh ngân.Tải kiếm.Thì do nhân viên đó.Khi thân hoại mạng chung.Chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ khác.Tinh dầu điện.Còn nếu chúng sinh nào thành tựu thân thiện hạ.Khẩu ý thiên hạ.Không chỉ bán thánh nhân.Có chín kí.Hình tượng nghiệp tránh chi.Thì vô nhân viên đó.Khi thân hoại mạng chung.Chúng sinh này chắc chắn.Đi đến chỗ nào.Xin dầu cõi trời.Cũng như lúc mưa lớn giọt nước sinh ra rồi diệt.Nếu ai có mắt đứng im một nơi.Chị thấy bọt nước hoạt sinh hoạt.Ta cũng như vậy.Bằng thiên nhãn thanh tịnh.Thấy xa hơn người thường.Thủy chủ xinh lúc xin rút tử.Hoặc là.Hòa tấu.Hoặc thiện.Bất kỳ.Qua lại chỗ làm chỗ không nè.Tùy theo nhịp mà chúng xin ấy đã ta.Ta thấy sự kiện ấy đúng như thế.Nếu chúng sinh đầu thành tựu thân ác hạnh khẩu khí áp.Chỉ bán thánh nhân tại kiến.Thần tượng nghiệp tại chín.Thị trường như chim đó.Thì thân hỏi bản trung.Chúng xin nghỉ chắc chắn đi đến chùa.Tinh dầu điện.Còn nếu chúng sinh nào thành tựu thân thiện hạnh khẩu ý thiện.Phong thủy bán khánh nhơn.Có chánh kiến.Thành tựu nghiệp chánh kiến.Chỉ cho nhân viên đó.Thì thân hỏi mảng chung.Chú xin nghỉ chắc chắn đi đến chỗ làm.Giá sinh vào khoảng trời.Cũng như mưa lớn trút xuống.Giọt nước hoặc ở chỗ cao.Hoặc ở chỗ khác.Nếu ai có hỏi.Đứng im một nơi thì thấy nước lúc giọt chỗ cao lúc chọn chỗ.Ta cũng như chị.Bằng thiên nhãn tân tỵ.Thấy xa hơn gửi thường.Nhìn thấy chúng sinh lúc sinh lúc tử.Hoặc đẹp hoặc số.What do you hoặc bất diều.Qua lại chỗ làm.Vào chỗ chấm là.Hủy thiếu nhi.Mà chúng sinh ấy đã đã.Ta thấy sự kiện ý đúng như thế.Nếu chúng sinh nào thành tựu thân ác hạ.Khẩu tách.Ủy ban khánh ngân.Phát tài.Thần tượng nghiệp tà kiếm.Thì do nhân viên đó.Khi thân hoại mạng chung.Chúng xuân ấy chắc chắn đi đến chỗ ở.Xin dầu địa ngục.Còn nếu chúng sinh nào thành tựu thân diệu hạnh.Khẩu khí diệu hạnh.Không chỉ bán thủy ngân.Có chính kiến.Thành tựu nghiệp kháng chiến.Thì do nhân viên đó.Khi thân hoại mạng chung.Chúng sinh bảy.Chắc chắn đi đến chỗ làm.Xin dầu cõi trời.Cũng như hai nhà của chung cư ngõ.Nhiều người da dầu.Nếu ai có mặt.Đứng im một chỗ.Chị thấy người ra kẻ giàu.Ta cũng như.Bằng kinh giảng thanh tịnh.Thị xã hương thủy.Nhìn thấy chúng xin lúc sinh lúc tử.Hoặc tấu hoặc đẹp.Fuckyou thật bất diều.Qua lại chủ là.Gia chủ chẳng lành.Tùy theo nhịp mà chúng đã ta.Bà thấy sự kiện ấy đúng như thật.Nếu chúng sinh đầu thành tựu thân ác hạnh khẩu khí áp hạnh.Chỉ bán thánh nhân.Kiếm.Thành tựu nghiệp tà kiến.Thì do nhân duyên đó.Khi thân hỏi mảnh chung.Chúng sinh đầy chắc chắn đi đến chỗ á.Xin chào địa ngục.Nếu chúng sinh vào thành tựu thân diệu hạnh thủ ký diệu hà.Không chỉ bán thánh nhân chánh kiến.Thành tựu nghiệp chánh kiến.Thì cho nhân viên đó.Thì thân hỏi mảng chung.Chú xin nghỉ chắc chắn đi đến chỗ làm.Sinh vào cõi trời.Nếu chúng sinh đầu sống ở nhân gian.Không hiếu thảo với cha mẹ.Không biết kính trọng sang bum.Phạm trí.Không làm đúng sự thật.Không tao phước nhỉ.Không sợ tuổi đời sau.Kể chuyện nhân duyên ấy.Khi thân hoại mạng chung.Chú xin nghỉ xin vào cảnh địa ngục.Nhục tốt bắc khi đến chủ vua và thưa rằng.Tàu thiên vương.Chú sinh này lúc còn làm người.Không hiếu thảo với cha mẹ.Không biết kính trọng sao buông.Phạm trí.Không thảo phước.Không sợ tuổi đời sau.Mong thiên chương trình phát đúng theo tâm trạng của nó.Mấy giờ.Thiên vương dẫn đến thiên sứ thứ nhất ra để khỏi chỉ.Kiểm tra đắc kỷ.Kéo dài.Khéo của chắc chúng sinh kia rằng.Người có thấy thèm xíu thứ nhất đến.Chú xin kia đá.Tàu kim dương không thấy.Diêm vương lại hỏi.Người có thấy hài nhi mới sinh.Thân thể yếu đuối.Nằm ngửa chữa phân và nước tiểu.Không thể kêu cho mẹ.Bông khỏi chỗ bất.Tắm rửa cho nó được sạch sẽ.Người có thấy cảnh tượng đốt.Adidas.Cô kim dương có thấy.Chim chương lại hỏi.Từ đó về sau.Người đặc biệt.Tải sống vui không.Chính to lệ thuộc sự xanh.Không phải.Hội xuân.Tạo hình làm nhiều thím dễ thương.Thoát khỏi cảnh sát.Khúc.Chúng chỉ đánh giá.Tăng thiên kim.Tôi là kẻ bại hoại theory.Chiến trường k.Gửi quá lẻ bà ngoại xì gì.Đài ta sẽ chờ khổ người như chì kẻ phụ giúp.Làm hạnh phúc.Ác nghiệp của người không phải do cha mẹ.Không phải do vua không phải do trời.Cũng không phải do sao buông phạm chích.chín mươi tử tạo nghiệp ác bất thiện.Cho nên hôm nay.Hủy báo.Sau khi dẫn thiên sứ thứ nhất này ra để hỏi kỹ.Kiểm tra kỹ.Áo dài.Kéo của các tông.Lệ dĩnh thiên sứ hay xa để hỏi kỹ.Kiến thiết kiểu kéo dài.Kéo cửa chắc chúng sinh kia rằng.Người có thấy thiên sứ thứ hai đúng không.Chương trình chia đá.Thiên vương không thấy.Chim đại hội.Trước kia ở trong một thôn.Rồi hả không thấy người đàn bà hoặc đàn ông.Tuổi quá già nua.Sức sống cổ liệt gần tàn.Tóc bạc.Lưng.Đúng vậy mà.Hương thủy xuân thủy.Chú sinh mấy đợt.Cô kim dương có thấy.Chim chương lại hỏi.Đã có hiểu biết.Tại sao không nghĩ là.Chín to lệ thuộc sự già.Không lìa khỏi sự già.Tao đi làm diều thiên về thân.Khẩu khí.Chúng xin kỳ đáp.Tôi kim cương.Tôi quá là kẻ bại hoại suy nghĩ.Chim chim bão.Ghi rõ ra.Thẻ bài ngoại cj.Nay phải chào người nhật trừng trị kẻ phông.Hình động phòng.App dịp này.Người không phải do cha mẹ là.Không vô chua do trời.Cũng không phải do simone phạm chích.chín mươi tử tạo lý huyết áp bức.Cho nên anh gửi chắc chắn.Đội bóng.Diêm vương đã dẫn thiên sứ thứ hai này ra để hỏi kỹ.Khéo kiếm thế kỷ.Kéo j.Khéo của các thùng.Liệt điểm thiên sứ thứ ba ra để kéo chào hỏi.Khéo kiểu.Kéo j.Thảo của chắc chắn.Người có thấy thiên sứ thứ ba đúng không.Sao thiên vương không thấy.Chiều dài hỏi.Trước kia trong một thôn ấp.Rồi hả không thấy người đàn ông.Một đàn bà.Bệnh trĩ.Huy khùng.Hoặc nằm ngồi trên giường.Hoặc nằm ngồi trên chủng.Quốc nằm ngồi dưới đất.Thân thể đau đớn cùng.Không thể chịu được.Cô kim dương có thấy.Phim trường lại hỏi.Từ đó chị sâu người đã có hiểu.Dân tải sao không nhỉ.Chỉnh tỉ lệ thuộc sự thật bệnh không lìa khỏi.Tân an làm điều khiển.Hưng khẩu ý.Chú sinh.Tây thiên vương.Từ quả là kẻ bảy hỏi siri.Kim cương.Những người rõ ràng.Các bài thoại cgv.Nike.Khổ người như trừng trị kẻ xấu.Hành động full.Hạnh này của người.Không phải cho cha mẹ.Không phải do vua chúa trời.Không phải do xa muôn phạm trích.Những người tự tạo nghiệp áp bức.Cho nên.Này người đương nhiên.Quả báo.Phim trường để chỉ thiên sứ thứ ba này để kéo tra hỏi.Kéo kiểm tra.Kéo dài.Khéo của các tùng.Những thiên sứ thứ tư ra.Để kéo tra hỏi khéo kiểm sát.Kéo dài.Khéo của chất rắn.Người có thấy thiên sướng thứ tư đến khu.Chứng chỉ nitrat.Sao kim dương không thấy.Chim chim này.Nút kia.Trung thu nốt.Người có thấy người đàn ông hay đàn bà.Lúc trẻ.Rồi qua một cái ngày.Chưa đến sáu mươi bảy ngày đi qua mổ.Chỗ ăn.Lửa đốt.Chuông xuống đất.Lúa nếp.Chúng sinh mảnh giáp.Chùa thiên vương có thấy.Tìm lại hỏi.Từ đó về sau.Đúc người đã có hiểu.Tại sao nói không nhỉ.Chính ta lệ thuộc sự chết.Không lìa khỏi sự.Chú xin adidas.Cầu chương dương.Từ quả là kẻ bại hoại suy nghĩ.Duy trường.Người rõ ràng.Gọi siri.Này phải tra khảo người giống như trừng trị cái phóng.Hình động.Dịch.Người không phải cho cha mẹ lo.Không phải cho chua không phải do trời không phải do xa muôn phạm chí là.Tự tạo áp.Bắt.Quả báo.Chim chương để dẫn thiên sứ thứ tư này ra để kéo tra hỏi.Kéo kiểm sát.Kéo dài.Khéo của chắc.Lạc trôi những thiên sứ thứ năm.Để kéo chào hỏi.Kéo kiếm sét kéo dài.Kéo của chắc.Người có thấy thiên sướng thứ năm đến không.Chúng chỉ iv.Sao thiên vương không thấy.Tìm trường lại hỏi.Người không thấy chữ.Người của vua chốc đã chết.Trà cổ.Trừng trị tủ cá.Nhưng chắc tay.Chân vật chất cả tay chân.Khéo tay.Sẹo mu.Bạc xỉu cần quýt.Hoặc thái.Cắt.Nhổ râu.Cuộc ngũ cao su tốt.Bỏ vợ.Dùng cách lắp kính.Cổ quấn lại.Bỏ vào trong bụng con lừa bằng.Bỏ vật trong miệng con heo bằng.Cuốc đất cho tốt nghiệp cao bằng.Bỏ vào trong chảo.Cuộc bỏ vào cơm chảo bằng.Mở nấu.Vật chất có trước.Hoặc dùng giấy nhỏ mà đông.Hoặc dùng.Mở mốc.Bất nằm trên giường.Nước suối.Hoặc cho người vào khối sắt.Dùng chai sắc mặt giả.Rắn chích mủ.Hoặc dùng roi da mặt.Hoặc dùng gậy mà đánh.Dùng heo mập.Ở xuân.Đầu dembele.Chương trình idol.Tô thiên vương có thấy.Chim chương này hỏi.Từ đó dễ sau người đã biết.Tải số không nhỉ.Nay tao không nên làm.Để tránh quả báo của đầu đố.Chú chỉ này chưa.Tô kim dương kết quả là kẻ phải hỏi xui v.Ghi rõ ràng.Fbảy ngoại tv.Này khổ người giống như trừng trị kẻ phóng.Hành động phóng.App dịch.Tôi không phải robot.Không phải do vua không phải do trời.Cũng không phải do simone phạm trí.Những người.Goldeneye đương nhiên.Quả báo.Diêm vương để dẫn thiên sứ thứ năm này ra để kéo tra hỏi.Kéo kiểm sát.Kẹo dẻo hóa.Kéo cửa cách dùng.Luyện giao phối chúng sinh lý trường ngục tù.Nhục trước điện dẫn y đâm vào trong đại diện ruột bốn cửa.Bây giờ.Vừa nói bài tục.Bốn chỗ có bốn cửa.Rất vuông mười hai.Dùng sắt làm tường rào.Ở trên đấy nhá.Trong ngục đức bằng.Hừng hực lửa chắc nung.Giúp vô lượng do duyên.Cho đến tận đáy.Cực ác không chịu nổi.Sắt lửa khó nhìn thấy.Thấy ruồi lông dựng đứng.Khủng khiếp.Sợ giấc ngủ.Dũng sinh gọi điện.Chân treo đầu chúc xuống.Rò rỉ bán tháng như.Điều ngữ thiện.Thánh thể.Một thời gian thật lâu ra chỉ sau.Chồng bốn cửa của đại địa ngục.Cửa phía đông liền mỡ.Chào khỉ cửa mở.Các chương trình ấm chảy đến.Muốn tìm nơi ăn uống.Tìm chỗ nương tử.Nếu khi cắt chúng sinh mấy tụ tập khoảng dung lượng trăm ngàn.Tiệc cưới phương đông có điện ngọc liền tự đóng lại.Chúng sinh ở trong đó chịu đựng khổ đau cùng cực.Khóc lóc kêu gào u sầu mù.Nằm lăn xuống đi.Vẫn không thể chết được.Cúc làm trước nghiệp bất thiện của các thí sinh nhí.Một thời gian lâu xa nữa.Cửa nam.Cưa tay.Cửa bắc lạng mỡ.Cứ bắt đã mở.Cách chúng sinh trên liền nhóm chạy đến.Muốn tìm nơi an ủi.Tìm chỗ nương tựa.Các chú xin kia nếu khi tụ tập đến vô số lượng trăm ngàn.Chị cứ bắt của địa ngục tự nhiên đóng.Những chú sinh nhật trong các chịu khổ đau cùng cực.Khúc.Kêu gào.Sầu bi.Nằm lăn xuống.Vẫn không thể chết đi.Cúc làm cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sinh ý sắp hết.Một thời gian hiếp lucid vì sao nữa.Các chú sinh kia sao phải đại diện bốn chữ.Tiếp theo đại diện của bốn cửa.Cách thức xin nghỉ lại sinh vào đại địa ngục hôn nhân.Lửa đầy bên trong.Chuyển các giống xin nghỉ đi trên lửa.Qua lại các nơi.Gia thịnh máu huyết ở dưới bàn chân.Bước xuống thì cháy.Mà giữ lên thì sang lại như cũ.Địa ngục chỉ hành hạ các chú sinh đáng yêu.Cho đến dư lượng trăm ngàn năm.Chịu khổ đau cùng tù.Vẫn không chết.Cút làm cho nghiệp ác bất thiện của các chúng xin ý sạch hết.Một thời gian thật lâu về sau.Chắc chúng xin nghỉ lấy ra khỏi diện ruột phân nhầm.Tiếp theo địa ngục hôn nhân lại sáng vào đại địa ngục vẫn thủy.Bên trong đầy trải phẳng.Xấu tính vô lượng tâm.Các tướng sinh kia đã hết vào trong đó.Trông đại địa ngục vĩnh thịnh.Có rất nhiều cho.Trùng tên là lăng củ lai.Thân trắng đậu đen mỏ nhọn như kim.Nói chung này rút tỉa đục phá chân của chúng sinh kia.Sau khi đục phá chân.Lại đục phá xương đùi.Sau khi đục phá xương đùi.Lễ đột phá sương bóp gì.Sau khi pháp sư bắt dế.Đại lục phá sương bảng to.Tục phá sương bảng tỏa tâm.Lại chọc phá xương sống.Cục phát xương sống xong.Lấy đục phá sương ra.Xương cổ xương đùi.Đục phá sương đậu xanh.Lại anh sâm.Chắc chúng sinh kia triệu bức bách vô lượng trong ngàn năm như thế.Chịu đau khổ cùng tổ.Vẫn không chết được.Để cho biết ác bất thiện của các chúng sinh ấy sắp hết.Một thời gian rất lâu về sau.Các chúng sim kia ra khỏi địa ngục vẫn thủy.Tiếp theo điền cục phấn thì ý.Lấy xăng dầu đại diện.Rừng cây lá sắt.Các chú xin kia thấy rồi tưởng làm mát mẻ.Nghĩ rằng.Chúng ta qua đời máy lạnh ấy đi được mát mẻ.Cách rút chỉ ngắm chảy đến.Muốn tìm nơi an ổn muốn tìm chỗ nương tựa.Nếu tụ tập được dung lượng một trăm.không.Chỉ cách chú xin ấy liền vào trong đại diện ruột rừng cây lá.Trồng đậu địa ngục rừng cây giá chắc đó.bốn bìa của gió nóng lớn thổi đến.Gió nóng thổi đến thì lá cây bằng sắt rụng xuống.Lát tác dụng cắt lìa tay cắt lìa chân.Hoặc cách địa các tay chân.Các địa điểm bay.Chất diệt muỗi.Học cách lìa cả tay lẫn mũi và các bộ phận còn.Cắt thân máu chảy vô lượng trong ngành năm.Chịu khổ đau cùng tù.Dẫn không chiếc.Để chuẩn bị áp bức thiện của các chú sinh ấy sạch.Lại nữa.Chồng đại diện ngục rừng cây lá sắc ý.Con chó rất lớn xuất hiện.Răng dài bé nhỏ.Ngoan cả chúng sinh kia.Lục gia từ chân đến đầu mà anh.Cách trúng xin ấy chịu bớt vô lượng trong ngành năm như thế.Chịu cũ đau cùng tục.Vẫn không thể chết.Để cho nhịp ác bất thiện của chúng giúp.Lại nữa.Chồng chạy diễn một rừng cây lá sắc ý.Có con chim đen nướng.Mẫu súng đầu.Lấy não mật ong.Cách chúc sinh lý chiều bất như vậy suốt vô lượng trăm ngàn năm.Chịu đau khổ cùng tục.Cuối cùng vẫn không chết.Để doanh nghiệp áp bức thiện của các chúng sinh ấy sạch hết.Sau một thời gian hết sức lâu dài.Các chúng xin nghỉ ra khỏi đại diện ruột rừng cây giá.Viettel đại đến một rừng cây lá.Cách cúng xin nghỉ lễ sinh vào đại địa ngục rừng cây kiếm sắc.Đại chiến thọ cao một do duyên.Mũi nhọn dày một chút xáo.Chú xin kia bị bắt trèo lên tụt xuống.Lúc mới từ dưới lên trên.Thì mũi nhọn chút xuống.Lúc lên tay tuột xuống.Kìm mũi nhọn lại dựng lên.Mũi nhọn của kiếm thợ đâm thân chúng sinh.Đầm tay đâm chân.Mật danh cả tay chân cầm tay đâm mũi.Gần cả tai mũi và các bộ phận khác nữa.Đầm thân máu đủ suốt vô lượng trong ngành năm.Chịu đau khổ cùng.Rốt cuộc vẫn không chết được.Để cho biến áp bức thiện của các chúng sinh lý sạch hết.Một thời gian lâu dài về sau.Cách chúng chỉ ra khỏi đại địa ngục rừng cây kiếm.Tiếp theo đại địa ngục rừng cây kiếm sắc.Các chú xin ấy lại sinh vào địa ngục song cho.Có hai bờ rất cao bao quanh tạo thành quỷ nhỏ.Trồng sâm có nước cho sôi và tối ôm.Các chúng sinh kia thấy rồi tưởng là nước mắt.Sau khi tưởng như vậy.Các chương trình ấy liền nhỉ.Chúng ta đến đó tắm rửa tha hồ uống cho được mát mẻ khoái.Các chú hình ấy tên nhau chạy đến mà giàu trong.Muốn tìm nơi hoang lạc.Tìm chỗ nương tử.Nếu các chúng sinh ấy tụt.Chứng vô lượng trong ngày.Chị niềm rớt xuống sông.Sau khi gỡ kẹo sâm có.Có chúng tôi ngược.Chúng xin tôi suy.Có trúng xin trôi ngược rồi lại trôi xuôi.Lúc chúng sinh tôi xui tôi nhớ.Tôi cả ngược xuôi.Thì ra chính giả xuống.Chỉ còn lại sướng.Hai bên bờ sông trà.Có lính địa ngục.Tay cầm đao kiếm hoặc chỉ sắc lớn.Các chú xin ấy muốn leo lên.Tức thì lính ngục đẩy nhận số.Lại nữa.Hai bên bờ sông trà.Lính địa ngục tay cầm móc câu luyện súng.Móc chúng sinh từ sống cho lên bỏ vào nơi sắc nóng.Lửa cháy hừng hực.Móc chúng sinh mấy đưa lên rồi cuộc mạnh xuống.Rồi súng.Chúng sinh đang quằn quại bị cận giống.Nguyên tử đấu lại.Cách dùng sumif.Chúng tôi không biết từ đâu đến.Nhưng hiện giờ chúng tôi chỉ sợ đói.Dính liền cục đẩy liền cách chúng xin điện lên giường sắt nóng lửa cháy hưởng thụ.Bắt ngồi trên đó.Dùng kẹp chất nóng rạch miễu.Đường lý hoạt chất nóng đang cháy rừng thực bỏ giàu.Hỏi chắc nóng ấy đốt cháy môi.Trái mùi xung đốt cháy lưng.Trái rưỡi xong đốt lợi răng.Lấy răng trái sông.Đúng đúng.Quốc phòng cháy sông.Đốt tim.Tìm trái sông.Đốt ruột già.Ruột già trái sung.Đốt dạ dày.Giày trái sung.Hồi sức tử thân rơi xuống.Cách cúng xin ấy bị bức bắt như vậy sướng vô lượng trong rạng đông.Chịu khổ đau cùng cực.Rước của con chết được.Để chuẩn bị áp bức thiện của các chú nhìn ấy sạch hết.Lại nữa tính điểm của cây hỏi chúng sinh.Người muốn đi đâu.Chúng sinh.Chúng tôi chẳng muốn đi đâu chỉ sợ khác lắm.Nhục tốt liền sách chúng sinh ném lên giường sắt nóng đang cháy đỏ rực.Bắt buộc ngồi trên đó.Dùng kẹp sắt nóng.Kẹp dịch miệng xa.Lý đức đồng suy rất giàu.Nước đồng xôi đó đốt vui.Nút mua sủi nút lưỡi.Đốt lưỡi sợi đốt lửa xăng.Nút lưỡi răng rồi đứt cuống họng.Đúng không rừng đốt tim.Lúc tiêm sợi đốt ruột già.Nuốt ruột già thường đúng ruột non.Đúng ruột non thì đốt dạ dày.Đốt dạ dày rồi nước ấy tự thân chảy xuống.Các chú xin ấy bị bức bách như vậy sướng vô lượng trăm ngàn năm.Yêu cũ đau cùng tổ.Cuối cùng diễn không chiếm được.Để chủ nghiệp ác bất thiện của các chú xin nghỉ sạch.Nếu nghiệp ác bất thiện mà những chúng sinh ở địa ngục kia không trước.Thì những chúng sinh ấy lại đọa vào đại địa ngục song cho.Lại chịu cảnh trèo lên tụt xuống ở đại địa ngục rừng cây kiếm.Lấy dầu đại địa ngục rừng cây lá.Lại rớt xuống đại địa ngục vẫn thủy.Lại quá đại địa ngục hôn nhân.Nay dầu bốn cửa đại địa ngục.Nếu nghiệp ác bất thiện của những chúng sinh kia.Giết sạch tất cả.Thì những chúng sinh ấy từ đó về sau.Hoạt họa dầu loại súc sinh.Hoặc đã vào loại ngã quỷ.Học sinh vào cõi trời.Nếu lúc ấy chúng sinh đó.Đúng là người mà bất hiếu với cha mẹ.Không biết tôn kính sau mổ.Phạm trí.Không làm đúng như thật.Không tạo phước nghiệp.Không sợ tuổi đời sao.Thì phải thỏ hổ báo trong địa ngục kia.Nếu chúng sinh kia vốn là ngu.Mà hiếu thuận với cha mẹ.Biết tôn kính sao môn.Phạm trí.Làm đúng như thật.Tạo nhịp phước.Sợ tuổi đời sau.Thì được thọ lạc bóng.Giống như trong cung điện của cõi.Thôi chưa có duyên dương ở tại duyên quán tâm niệm rằng.Thân mạng để mất.Ta được sinh vào nhà giàu có tử cung.Củ cải đường.Sau khi xăng dầu thì cân thành tựu.Mong được tính tính pháp luật chân trắng.Giò đức nhiều lần phải ra.Được tính tính rồi thì cậu bỏ rau tốc.Mặc áo casa.Chỉ tính.Đưa bỏ gia đình.Sống đời sống không gia đình mà học đạo.Chỉ mong cậu vô thượng phạm hà.Trong đời hiện tại.Tự biết tự giác.Tử thân tác chính.Thành tựu an trú.Bếp như thật sự.Sự xâm đã chứ.Phạm hạnh đã chuẩn.Việc cần làm đã làm xong.Không còn tái chanh.Thời xưa diêm vương ở trong viên quán đang nghĩ như thế.bảy vua đọc bài tụng kinh.Bị thiên sứ của.Người dẫn trước phóng.Rước sầu não mãi hoài.Chị ấy giáo dục.Bikini siêu quần.Quả thật của thượng nhân.Không còn sống giận nữa.Thảo nói gì tháng tám.Thấy thọ là khiếp sợ.Mong cẩu xanh.Không thở.Diệt không.Thế là sanh lão hóa.Làm ăn ổn khoái.Jack việt độ đời.Vượt khỏi mọi kiếp sợ.Cũng dựng do.Thủy trần.Đức phật dạy những gì.Sau khi nghe xong lời phật dạy.Cách trị hair hoan hỷ phụng hành.Từ bi thủy sám.Dịch giả.Thích huyền dung.Tất cả chi phí.Vì thương xót chúng sanh.Nói phát lập đàn thủy sám.Chúng sanh vì nghiệp cứu nặng nề.Nên có một ai tránh khỏi tội lỗi.Những kẻ phàm phu bị mặn yumi channel.Gần gũi bạn ác.Phiền não loạn tâm.Vẫn không hiểu.Đền cứ buông lỏng tử thi.Không tin tưởng bởi phương chưa.Không tin tôm.Cùng các bậc thánh tăng.Bất hiếu cha mẹ.Không kính nhường bà con.Tuổi trẻ tuấn tú.Kiêu căng ngạo mạn.Đối với các vật quý báu.Các thứ ca nhạc.Chắc đẹp trai gái.Thường sang tâm tham luyến ý khởi kiện não.Liên lạc với người hư.Tập tành theo bản án.Không biết sửa đổi.Hoặc giết hại các giống xanh lùn.Hoặc uống rượu myanmar mất hết trí huệ.Rồi tưởng cùng với chúng sanh tạo nghiệp phá dưới.Những tội lỗi ở quá khứ.Cùng tuổi ất hiện tại ngày nay trí thành cầu xin sám hối hết thảy.Từ nay về sau.Không dám giảm nữa.Đừng cho rằng trong đời này ta không cái tội.Mà không cần cầu xin sám hối.Gì trong kinh nói.Kẻ phạm phú mỗi khi động chân cấp cứu.Là đã có từ.Lại trong những đời quá khứ đã gây nên nhiều điều ác.Không thể kể xiết.Nói đi theo ta như bóng theo hình.Nếu không sám hối thì tội ác càng nhà.Càng sâu.Nên biết rằng.Để che giấu tội lỗi của mình.Thì phật còn không dung cho.Tổ bảy để sám hối.Hình ảnh tranh kính cho.Bởi thế nên biết.Chúng sanh bị chìm đắm mãi trong bể khổ.Cũng do thói hay che giấu tội lỗi.Gì vậy ngày nay.Chúng con xin phát nguyện sám hối.Không dám chê chúng.Bà trưởng.Một là phiền não chứ.Hay là nghiệp chướng.ba đặt quả báo chướng.Ba thứ chín đầy làm nhân cho nhau.Nhưng do phiền não với sang ác nhỉ.Do ác nhỉ.Mà phải chịu khổ báo.Gì thế.Ngày nay chúng con cầu xin hết lòng sám hối.Tiền nhất.Sám hối các nghiệp chướng phiền não.Vì những tiền đạo ý điện cho ý gây ra.Kỷ niệm phát khởi.Trị thâm nám.Khẩu nghiệp theo đó phát.Ý nghĩa có tham lam có giận dữ có ngu muội.Bưởi ngu muội mới sinh tại kiến mà ghê lắm dì ạ.Gì vậy cứ nói.Bye.Tham sân si.Làm cho chúng sanh loại lạc trong ba đường.Điểm.Ngạ quỷ súc sanh.Chịu khổ rồi.Nếu được làm người.Cũng phải chiều những app báo phiền não.Nghèo nàn.Chúng thiếu quy cúc.Lễ thiên táng nickhun.Càng bướm.Ngu đụng không biết phải quý.Ý nghĩa đã ghi nhiều á quả như thế.Nên rảnh tay.Trung tâm chất lỏng đem hết thương mạnh.Lương về chưa.Cầu xin sám hối trước sám hối ba nghiệp của thân.Sám hối bốn nghiệp của miệng.Còn lại những nhịp chứng khác.Lần lượt cầu xin cúi đầu sám hối tất cả.Ba nhịp của thân.Thứ nhất.Là nhịp giết.Như kinh đã nói.Dùng thước kẻ khác.Như dung thứ.Cháu giết trời đánh.Những loài cầm thú cũng biết bảo tồn thương bạn sợ chết như mình.Nếu tìm xét kỷ.Thì các chúng sanh từ đô thị cho đến nay đều đã là cha mẹ.Anh chị em.Tả con quý tử.Nhưng bởi nhân duyên nghiệp báo.Nên phải luân hồi sáu nẻo.Grab vào đường sinh tử.Thay hình đổi dạng.Không còn nhận biết lẫn nhau.Nay chúng ta đang tâm giết hại ăn.Như thế rất tổn lòng từ bi.Vì thế phật.Giả sử được ăn các món rau quả.Còn tưởng như trong đời đối khác.Bạch ăn thịt con.Xuống là ăn cá trê.Vật lời giải.Gì lợi giết chúng sinh.Lấy tiền mua thịt cá.Cả hai đều là ác nghiệp.Sau khi chết.Đoạt vào địa.Dừng xe.Vì thế nên.Giết hại loài trực mấy chục anh.Tuổi xấu như sông biển nặng như núi.Song tử lưu thủy đến nay.Chúng con gì không gặp được bạn làm.Đến mức đạo diễn nghiệp ấy.Kinh dị.Vụ giết hại thường làm chúng sanh gọi vào điện.Ngạ quỷ để chịu cổ báo.Nếu đầu thai trong loại súc sanh.Phải chịu làm thân hình.Heo.Beo chó sói.Vụ cắt.Hoặc làm thân trắng.Rất độc.Ôm lòng hiểm ác.Quốc làm thân hưu knight thỏ luôn luôn sợ hãi.Nếu được làm người.Mắt phải hay thứ quả báo.Một là nhiều.Hay là chết.Sự giết hại loài vật ăn thịt.Để ghi biết bao áp báo như thế.Ngày nay.Chúng con trí thành cầu xin sám hối.Lịch sử chú khỉ đến nay.Thì có tâm chức này.Thường ôm lòng tham dự.Không giả xót thương.Thật gì tham lam vàng.Hoạt hình giận giữ sim trên mạng mà giết.Hoặc dùng phương tiện độc ác mà giết.Hoặc thì giết nguyễn giết.Dùng phù chú giết dân.Vật phá hồ thảo nước.Thiêu đốt núi rừng săn bắn chạy lưới.Phạm nhân khi chó thấy lửa.Hoặc thả chim săn chó săn.Làm não hại tất cả mọi.Những tuổi như thế.Ngày nay.Chúng con đều xin sám hối.Tác dụng cạm bẫy hầm muốn câu liêm.Cùng nổ súng đạn bắn giết những loài chim bay thú chị.Quốc dùng nước.Thả câu để bắt những loại dưới nước.Làm cho tất cả những giống ở dưới nước như.Tom.Cá ba ba.Rùa.Hắn điểm dừng.Ở mặt đức ở trên không chẳng còn chỗ nào trúng nút.Vật nuôi gà heo trâu.D.Chó ngỗng.Để tự mình giết anh.Bắt mướn người làm.Khiến tiếng kêu thương của chúng chưa trước.Mở lông cánh đã rơi rụng.Mai chị đặt tan nát.Đầu một nơi.Thân một nhà.Xương thịt tiêu tan.Lột da.Sẽ.Mổ cắt.Đốt.Huy nấu nướng đau đớn biết chừng nào.Thà người.Chỉnh sức mạnh giết hại loài trâu tội ăn thịt.Chị sướng miệng mười lăm.Được chúc chị ngon.Bất quá gì bác tức lưỡi.Mở cái mang lý tục báo kid đời đã.Những tội ác như thế.Ngày nay.Chúng con xin chí thành sám hối.Lại tưởng siêu thị đến nay.Hoặc khởi pin đánh nhau.Giao tranh dchín trăm.Hai bên giáp.Giết thầy lẫn nhau.Hoặc tự mình giết hoặc sai người giết.Hoặc nghe yips anh tâm vui mừng.Học tập làm nghề mổ heo bò.Đi làm thịt nướng.Vẽ nấu thân bản loại nhỏ.Gây nhiều việc bất nhân.Phật vẫn dữ dùng dao mát.Hoặc chém hoặc đâm hoặc xuống hầm hố.Hoặc nhấn chìm dưới.Lắp hang phá ổ.Tập lý đức đánh anh.Tác dụng xe ngựa.Voi lăng cá.Giày.Đọc tất cả.Chúng.Những tuổi như thế.Dung lượng pin.Ngày nay.Chúng con đều xin giải bài sám hối.Lấy từ vô thủy tinh ơi hoặc phá thai đập trứng.Dùng trùng độc thuốc độc giết hại chúng sanh.Cuộc khai khẩn đất cát.Trồng cây dưa chuột.Nuôi tằm ươm kém.Giết hại càng.Hoạt động đuổi ruồi muỗi trí trận hoặc đốt rác dơ bẩn.Khay tháo ngồi cả.Giết hại loài.Hoặc ăn trái cây.Dùng thóc gạo.Rau dưa.Phải chiết cành chúng sanh.Hoa cúc của thắp đèn đuốc.Tiêu chết các loại côn trùng.Hoặc nấu nước sôi làm chết sâu kiến.Cho đến những khi đi đứng nằm ngồi.Cũng thường giết hại chúng sanh nhỏ nhất bay trên không bán dưới.Mới phàm phu tâm thức tối tâm hai mươi.Mới phạm phải cắt tôi.Ngày nay đều xin giải bài.Sám hối.Đệ tử chu thủy đến nay.Đối với chúng sanh.Hoặc dùng roi.Gong cúm xiềng xích.Tác dụng kìm kẹp tra khảo.Đánh độc thoái đạo.Lấy dây trói buộc giam cầm.Tuyệt ăn cơm nước.Dùng những cách độc ác làm khổ đạo chúng sanh.Ngày nay.Trí thành hướng về mười phương chư phật.Tube.Thánh chúng cẩu xin sám hối.Nguyện giờ có đức sám hối những tội giết hại ý.Chúng con đời đời kiếp kiếp.Được thân hình bền chắc như kim cương.Sống lâu dù cùng.Thanh đi ỉa.Không còn nghĩ đến những gì.Đối với chúng sanh coi như con.Nước ý bị tai nạn nguy kịch.Thì trước tùy phương tiện giải cứu.Không lẫn tiếp thân mà.Rồi sao với đem chánh pháp nhiệm mầu của phật hướng dẫn.Hiển thị tất cả chúng sanh đều được an vui.Gì thế.Ngày nay.Chúc con đầu thành đánh lẻ.Quy y mười phương chư phật.Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.năm mươi tỷ lưu giá na phật.Nam mô a di đà phật.năm mươi.năm mươi câu phật.Nam mô huế trần tráng dương.Nam mô trí huệ thắng phật.năm mươi long tử tại dương vật.Nam mô bảo hoa phật.Nam mô bảo thắng phật.Nam mô k xa chẳng phật.Nam mô sư tử hống.Nam mô văn thù sư lợi bồ tát.Nam mô phổ hiền bồ tát.Nam mô đại trang nghiêm bồ tát.Nam mô quán tự tại bồ tát.Đỉnh núi chư phật rồi.Địa điểm sám hối nghiệp trộm cướp.Trong kịch nói.Giật của người.Dầu một lá rau cọng cỏ.Mà họ không cho.Cũng không được lấy.Uống trì trộm cướp.Những gì chúng xem chỉ thấy lợi trước.Nhìn lấy một mắt trái.Đến đuổi sau này với chịu tai ương.Bởi vì kinh nói.Đội trưởng cướp làm chúng sanh bị đọa vào địa ngục.Ngạ quỷ.Chịu khổ vô cùng.Nếu đậu thai trong đường súc sanh.Phải chịu làm thân trâu ngựa lừa lạc đà tiên tri.Game thân máu thịt của mình trả nợ kiếp trước cho người.Nếu được làm người.Phải chịu làm thương tôi gọi cho kẻ khác.Áo không đủ che thân.Cơm ăn không đủ bữa.Bẩn cũng khốn khổ.Siêu trộm cướp đã có khổ báo như thế.Ngày nay.Chúng con trí thành.Cầu kinh sám hối.Đại từ lưu thủy đến nay.Chúng con vật trộm tiền tài bảo vật kẻ khác.Quạt cầm dao cưỡng đoạt.Hoặc tự mình sống đến bớt người lấy của.Hoặc quyền lương vào thích.Dùng kìm to kẹp lớn.Ép chế qua người lương thiện.Hoặc thu tiền đút lót của bọn giang tham.Đánh thảo người ngay.Buộc họ phải nhận tội một cách quan.Vì những nguyên nhân ấy khiến họ sa vào lưới pháp.Hoặc anh tiền của người dưới để dung tuấn họ lòng.Vật lý của công làm lượng riêng.Lấy của riêng.Chí công.Làm tổn hại người kia.Để đem lợi cho người.Làm tổn hại cho người này.Để đem lợi cho người kia.Lấy bước của kẻ khác để làm lợi cho mình.Miệng thì nói bố thí.Mở tâm thì bố sẽ.Ăn cắp thúi ruột.Viết chữ.Trốn thuế đỏ hải.Bước của công.Để dùng vào việc riêng.Dấu xưa.Để sai làm giật mình.Những tội như thế ngày nay.Điều xin sám hối.Đệ tử chu thủy đến ngay hoặc những vật của.Phát tăng.Không cho bà lấy.Hoặc kinh tượng.Hắc dịch dùng để cất chùa tây.Phật dịch dùng để cúng dường thường chụp.Thầy chưa tăng tại chùa.Hoặc trộm cắp.Lấy lầm.Cậy thế không trả lời.Hoặc lũy tre vay mượn mặc uyên.Hoặc đem của tam bảo vùng không phải chỗ.Tiêu pha lãng phí.Vật lý những vật như chó.Gạo củi muối đậu tương giấm.Rau dưa.Hoa quả.Tiền.Giải.Tre gỗ lụa là.Khang lùn.Hương hoa.Dầu đèn.Tự mình lấy dùm.Vật lý hoa quả cúng.hai dùng đồ của chúng tăng.Vật lý của tam bảo làm của riêng mình.Những tổ như thế vô lượng vô biên.Ngày nay.Chúng cầu thủ thiêm.Điều sinh sám hối.Lấy từ giao thủy đến nay hoặc chỗ bạn bè qua lại.Sư ông đồng.Thì cha mẹ anh em.Bảo con quyến rũ.Cùng ở chung nha.Mà trong món cần dùng lừa dối gạt lẫn nhau.Hoặc đối với xóm giềng gần gũi giờ vào xe tường.Xâm lấn đất nhà người khác.Đổi mới.Thai lưu.Cướp giật tiền của chiếm đoạt ruộng.Mượn tiếng việt công để làm lợi riêng.Sang đoạn hàng quán rãi bái của người.Những tổ như thế.Nhảy nai.Đều xin sám hối.Lại kiểu thủy đến nay hoặc đấm phá thành.Đốt làm phát sớm buôn bán lương dân.Dụ dỗ tôi tớ của người.Hoặc chết oan những kẻ vô tội.Hoặc đâm chém máu rơi thịt nát.Thân bị đầy ải.Gia sản tam giác.Cốt nhục chia lìa.Mỗi người một nơi sống chết cách biệt.Những chỗ như thế vô lượng vô biên.Ngày nay để sinh sám hối.Lễ tưởng chú khỉ đến đây buôn bán hàng hóa.Lộc quán đội chép đồ vật.Dùng cơm non đầu nhỏ.Giảm bớt thuốc.Sáng lớn của người.Lường gạt từng đi.Đêm của số.Đổi của tôi.Đêm thứ nhắn đổi thứ dài.Giá chuối trăm triệu để mong cầu chúc lại.Những tội như thế.Ngày nay chúng con đều xin sám hối.Đệ tử siêu thủy đến ngay hoặc quét đào tường.Chặn đường cướp đoạt.Phật chúng được.Tiễn bước tài lẻ.Hoặc phụ tình trái hẹn.Ngoài mặt lừa dối trong lòng mưu toan.Hoặc cướp giật trái đạo đồ vật của quỷ thần cầm thú chúng sanh.Hoặc mượn cớ coi quẻ coi tướng.Biết vật lý tài sản của người.Như thế cho đến đem lợi cầu lợi.Cầu cách vô đạo.Cầu cắt tham lam không biết chán không biết đủ.Những tổ như thế vô lượng vô biên.Không thể nói.Ngày nay.Chú công trí thành hướng về mười phương chư phật.Phương pháp.Thắm chúng.Đều sinh sám hối những tội.Lớp bảy.Chúng con đời đời kiếp kiếp.Được ngọc như ý thường xuất sang bảy món cơn bão.Y phục cực đẹp.Đồ ăn bổ gì.Đủ các thứ thuốc men.Tùy ý muốn giật dây chuyền có giật ý để cúng dường bố thí.Lê nguyễn có tất cả chúng sanh không ai còn tưởng đến.Siêu trộm.Ham muốn.Biết vừa đủ không đóng nhiễm.Thường dưới lòng núi.Thực hành đạo cứu thế.Xóa bỏ thương mạn đầu.Mắt tủi nữ.Điểm ông thành tựu bố thí ba-la-mật.Chỉ định chấm com.Xin sám hối.Hà mã.Thanh trúc.Tụng kinh.Chúng sanh tham máy tham dự.Đơn vị châm hãm trong ngục simmy.Chìm đắm trong vòng sanh tử.Không biết bỏ ra.Gì sai đó ngủ rồi.Đơn từ xưa tới nay.Bị lưu chuyển mãi trong đường sinh tử.Giả sử.Lấy xương của tất cả chúng sanh trong muôn nghìn kiếp trước đó.Còn cao hơn núi tỷ phú la.Ở thành dương.Sữa mầm mẹ cho con bú nhiều như nước bốn điểm.Nước mắt mẹ cha mẹ anh chị em.Thương khóc người thân khi lâm chung.Còn nhiều hơn nước bốn biển.Gì thế.Nền kinh nói.Còn thăm máy dâm dục.Thì còn sinh tử.Thế mới biết tham mấy trăm chục.Là nguồn gốc sinh tự khổ đau.Ngày nay chúng con.Điều xin trí thành sám hối.Lạc thủy triều thủy đến nay chúng con quạt quyến rũ thi thiết.Chiếm đoạt vợ chồng con cháu con người.Hoặc là những ứng dụng disco.Khóa phạm hạnh người khác.Khi bước một cách vô đạo.Đêm tâm.Xem bói lẳng lơ.Nói cười bỗng cực.Hoặc kiếm vụ tang gia tộc của người.Tập làm như tiếng thuốc của người.Cách làm hạnh phúc tình với năm hạnh người bán nam bán nữ.Trong kinh nói.Tội tà dâm hay khiến chúng sanh bị dọa trận địa ngục ngạ quỷ.Chịu khổ vô cùng.Nữ sinh trong lời chúc sang phải làm chim bồ câu.Chim sẻ chim uyên ương.Nữ sinh trong loài người.Thì gặp thấy cảnh vợ chồng phụ bạc.Sự tải game quả bóng sút xa như thế.Tây ninh ngày nay.Chúng con chích.Cầu xin sám hối.Nguyện giờ công đức sống hối những tội tham ái dân chủ ấy.Đời đời kiếp kiếp được hóa xanh.Không chưa bảo tha.Thỏ thân thân kiếp rắn chúa.Tướng bảo quangminh.sáu canh tỏ rõ.Thông minh lanh lợi.Hiếu xõa ân ái là cùng ship bó buộc.Các kiểu xấu trần là tòa quyển hóa.Mà quyết định xa lìa cảnh ngủ rồi.Chờ đến trong giấc mộng cũng không nghĩ điều bất tránh những điều mê hoặc ở trong ở ngoài.Không thể ý.Tầm.Sám hối phát nguyện rồi.Chúng con xin đem hết thương mà.Kính lễ tam bảo.Trống cơm trước đã xóm cuối ba nghiệp của thân.Ngày sinh theo thứ lớp sám hối bốn.Của miệng.Trong kinh nói.Những tội nghiệp vô miệng gây ra.Thường làm chúng sanh bị đọa vào địa ngục.Đá quý chịu khổ vô cùng.Giữ đầu thai vào loại súc sinh.bảy lần thương chim cú chim mèo.Tiếng kêu đắng.Nếu được sinh ra loài người.Thì hơi miệng hôi thối.Nói không ai tin.Còn trống bà con kiến.Thường xảy ra bất hòa.Đánh lộn cãi vã lẫn nhau.Nghiệp của miệng đã có những ác quả như thế.Nên ngày nay.Chúng con chiến thành quy y tam bảo cầu xin sám hối.Chúng con từ chiều thì đến ngay.Vì nghiệp khẩu nên phải ở trong bốn não sáu loại.Tạo nhiều tội lỗi.Nói năng thu thảo.Lời lẽ không bảo an toàn.Không biết ôm ti.Đối với kẻ thân gửi xưa.Kẻ xa người hàn.Hơi trái ý mình đang nổi giận mắng nhất quỷ nhục nhiều điều hành.Xấu xa ác độc.Không chửi điều chì.Kiếm cho người khác ôm hận suốt đời không quên.Gây họa kiếp thu chẳng bao giờ chết.Lại còn quán thánh chửi.Cách bóc quýt.Trình bày cách bật hiện tháng.You are biến dụng người lương thiện.Những tội nghiệp do rác hữu visa như thế.Thật vô lượng vô biên.Ngày nay.Chúng con đều xin trí thành sám hối.Lấy từ chiếu thủy đến nay vì nghiệp nói dối tạo ra bao nhiêu tuổi.Chồng ý mong cầu danh dự lợi giữ.Giấu diếm tình thù.Dối trá đủ điều.Tâm trí mê muội.Chuyện có nói không chuyện không nói có.Hãy nói không thấy.Không thấy nói thử.Nghe nói không nghe.Không nghe nói nghe.Biết nói không biết.Không biết nói.Làm nói không.Không làm nổi.Khi miệng tháng hai.Lừa đảo dối gạt người đời.Đến như cha con vua tôi họ hàng bè bạn.Nói năng gì cũng không thành thật.Khiến người khác lòng nghe theo.Đến nỗi phải thanh nhà mất nước.Lại còn giả vờ yêu.Thường tự khen mình.Lemon.Đã chứng tới bật tướng thiền tứ vô xác định.Annabelle.mười sáu quán.Trứng bậc tu đàng hoàng.Đến bậc l hướng.Big chief.Bật bất thấy bồ tát.Lại còn bài chồi lá mê hoặc lòng người.Điểm ông cầu khung kính.Cúng -bốn món cần dùng.Những tội nghiệp do giọng nữ gây ra như thế vô lượng vô biên.Nhảy đi.Chúng con đều xin trí thành sám hối.Lấy tiểu chiêu thủy đến nay gì nghiệp nói lời thêu dệt.Tại sao bao nhiêu tuổi.Dùng âm tử hoa bỉ dân chương bốn mươi bảy.Xuyên tạc siêu sai lầm.Khen ngợi điều trái quý.Khéo đặt những bản ca hát.Hình dung miêu kiều.Mô tả thoái dâm ô.Kiếm cho hạn trung lưu hạ lưu động tâm.Say đắm tửu sắc không thể tự giác.Hoặc sống chúng tư thủ.Không trả lời nghị bàn chín.Giống người kia là bậc trung thần hiếu tử.Hay là chiến sĩ thiện nhân.Vẫn cứ lạnh văn thêu dệt nên tội.Để người đời sao tin cho là thật.Chuyển họ phải ôm hận trước cửu tuyền.Không biết đâu biển.Những tội nghiệp cho những gây ra như thế.Vô lượng vô biên.Ngày nay.Chúng con dưỡng sinh chí thành sám hối.Lãi từ giao thủy đến nay vì kịp nói hai lưỡi gây ra bao nhiêu.Khen trước mặt chê sau lưng.Xạo cá trong.Tới người kia nói chuyện người.Tới người này nói chuyện người kia.Chỉ biết lợi.Không nghĩ đến kẻ khác.Rèm sỉn để ly chén vua tôi.Du quan quỷ nhục người lương thiện.Để cho vua tôi nghi kỵ nhau.Cha con bất hòa nhân.Vợ chồng bỏ nhau.Mỏ hàn thưởng thức ra đĩa nhau.Làm mứt ơn nghĩa thầy trò.Dứt đường lui tới bạn bè.Chạy đến làm cho hai nước đang giao hảo nha.Phải hủy bỏ minh.Mức họ khí.Vì sự quán thổ.Đèn pin đánh nhau.Giết hại trăm họ.Nhịp nói hai lưỡi gây ra tội lỗi vô lượng vô biên như thế.Ngày nay.Chúng con trí thành hướng về mười phương chư phật.Tôm pháp tháng chúng.Điều xin giải bài ai cầu sám hối.Nguyễn giờ có bước sóng với bốn nhiễm sắc thể.Đời đời kiếp kiếp.Được đầy đủ tám thứ âm thanh.bốn món điện tử.Thường nói những lời hòa hợp lợi ích.Giọng nói thanh nhã ai cũng muốn nghe.Lại được hiểu rõ ngôn ngữ chúng sanh.Nếu có nói chia đều được tích hợp căng cơ.Chuyển cho ai nghe cũng được tỏ nguồn.Nhập tháng siêu phàm.Mở pháp tuệ nhãn.Sám hối và phát nguyện rồi.Xin đem hết thương bạn kính lễ tam bảo.Trước đã sám hối ba nghiệp của thân.Bốn nhịp đập của mẹ.Nay sinh theo thứ lớp sám hối những tội chứng do sáu trăm gây ra.Chúng con.Từ chu thị đến nay.Mắt nhìn hình sắc ở ngoài làm mê hoặc.Hầm trích những màu đen.Trắng.Dàn đỏ.Tía xanh.Cùng những đồ chơi đồ trang sức quý giá.Hoặc các tướng mạo đàn ông đàn bà.Cao thủ.Trắng đen.Cử chỉ yêu kiều diễm lệ.Mà chỉ ra những tư tưởng phi pháp.Hoặc tay thăm nghe tiếng hai ngư.Cùng.Thương.Đàm.sáu.Ca hát.Học theo những dụng thanh tao.Lời ăn đói.Tiếng cười của đàn ông đàn bà.Mà khử xa những tư tưởng fifa.Hạt muối thích ngửi mùi thơm gỗ trầm.Hương vũ thiên đàng.Long não.Tả hương.hai mùi thơm của cây uất kim.Cây tu hú.Mà khởi ra những tư tưởng phi pháp.Mặt lưỡi handmade in chỉ ngon lành.Youtube.Ngọc béo.Nên phải lấy máu thịt chúng sanh.Để nuôi thân tứ đại.Duyên dáng thêm cuộn khổ.Mà khởi tranh tư tưởng fifa.Hoặc trên biển hormuz.Gấm giúp lụa là.Tất cả những thứ y phục miệng bạn đẹp đẽ bậc thấp chân.Mà khởi ra những tư tưởng phi pháp.Hoặc ý hay loãng tưởng.Nên làm điều trái.mười sáu tranh tạo cho tội nghiệp vô lượng vô biên như thế.Ngày nay.Trống cơm chí thành hướng gì mười phương chư phật.Tôm pháp.Thánh chúng.Điều sinh sám hối.Nhờ công đức sám hối tội lỗi do nhãn cân gây ra.Chúng con nguyện mắc này thấy suốt pháp thân thanh tịnh.Của mười phương chư phật.Bồ tát.Giờ công đức sám hối tội lỗi do nghĩ căng gây ra.Chúng con nguyện tay này thường được nghe chánh pháp.Đỗ mười phương chư phật.Hiền tháng đã nói.Giải thực hành.Đúng theo giáo pháp ấy.Nhờ công đức sám hối tội lỗi do tỷ cân gây ra.Chúng con nguyện buổi này thường gửi hương thơm nhập phát tán ở cây hương chích.Da liễu bùi huy thối bất tịnh của sanh tử.Nhờ công đức sám hối tội lỗi cho thiệp căn gây ra.Chúng con nguyện dưới này thường ăn món ăn thì.Pháp luật.Không tham mùi máu.Của chúng sanh.Giờ công đức sám hối tội lỗi cho thân cây gây ra.Chúng con nguyện thân này.Mặc.Áo như lai.Khoác giáp những gì.Nhầm giường vô lý.Ngồi tòa phát không.Giờ công thức sám hối tội lỗi do ý căng gây ra.Chúng con nguyện ý này thành tựu được mười lực.Thông suốt được năm mấy.Xét rõ lý trơn không bình đẳng của hai đế.Theo trí huệ phương tiện vào được dòng nước pháp tấn.Niệm niệm sáng si.Thành tựu phát vô sang nhẫn của như lai.Phát nguyện sám hối rồi.Sinh viên các thôn bản kinh lễ thập phương thường trụ tam bảo.Nam mô phổ quang phổ.Nam mô phủ minh phụng.Nam mô phổ tịnh phật.Nam mô a di đà bằng quang phật nam mô.Nam mô ni chẳng đăng quang.Nam mô hãy đức quangminh.Nam mô đại bi quan.Nam mô từ lửng dương.Nam mô tửng.Phật nam mô hiền thiện thủ phủ.Nam-mô thiện ý phật.Rambo diệu âm.Nam mưu triệu đức bồ tát.Nam mô thượng tinh tấn bồ tát nam mô.Zubeen thân bồ tát.Trên kia là sám hối ba nghiệp.Tuổi thân bốn nhịp của mẹ.Bây giờ.Chúng con xin sám hối tất cả nhà.Sướng đối giúp vợ.Phát tăng.Trong kinh phật dạy.Thân người khó được.Phật pháp khó nghe.Chúng ta có.Tĩnh tâm khó khăn.sáu căn khó đủ.Bản đồ.Khóc.Ngày nay.Chúng ta giờ kiếp trước đã tạo nhiều căng là.Đền mới được làm thân người.sáu canh đầy đủ.Lê gặp bạn làm.Được nghe chánh pháp.Nếu trong lúc này.Không biết lòng tin tấn tu hành.Chắc sau này sẽ bị chìm đắm trong quân nghiệm khổ đau.Không biết ngày nào ra khỏi.Bởi thế hôm nay.Trí thành.Cẩu sinh sám hối.Chúng con từ giao thủy đến nay thường bị vô mình chat ông tấn.Biển đảo chướng ý thức.Thấy hình từ.Không thích lòng cung cấp.Phim mỹ chúng ta.Thanh hải bản to.Phá tháp mỹ chùa.Từ lúc kinh tế.Làm hại thân.Quảng bình ở nhà đi.Để tượng phật bồ tát.Ở chỗ thấp hèn bận thì.Khối hùng nắng.Gió thổi mưa trang.Bụi đất dính đầy chim chuột tụt quần.Hoặc thờ chung trong phòng ngủ.Không từng tiến lễ.Hoặc ở trần trước tượng phật.Không sửa y phục trang nghiêm tài chính.Chè la cảnh quangminh chỗ.Những tuổi như thế.Ngày nay chúng con đều xin trí thành sám hối.Vụ giết pháp thuật lấy tay bẩn cầm các quyển kinh.Hoặc đăng ký đọc tùng.Đèn nói lời tục tĩu phi pháp.Hoặc để kim dưới đất.Giết cướp xe.Trên đầu giường.Ngồi đứng không cung kính.Thật để trong dương cát sâu mọt ăn.Hoa cúc tròn làm cho sủi.Mức nhát thứ tự lộn lẫn bộ lo.Hoặc đuôi kéo rưỡi.Làm rách giấy mất chữ.Tự mình không thu tập.Không chịu lưu trữ.Những chỗ như thế.Ngày nay.Chúng con đều sinh trí thành sám hối lại nói cười lớn tiếng.Làm ruộng người khác nghe pháp.Phật giải sai lời phật dạy.Lối khác thân ý.Không phải chánh pháp nói là chánh pháp.Chánh pháp.Nói không phải chính phủ.Chẳng phạm nói phụ.Phạm nói chẳng phạm.Tội nhẹ núi.Tội nặng nói nhẹ.Hoặc sao chép kinh sách đoạn trước để đoạn.Đoàn sao đêm để đoạn.Quách vẫn trước bàn thờ.Đêm để dầu dừa.Quách quả dứa đêm để ra trước sau.Hoặc thiếu dệt đời dân trong kinh phật.Để làm sạch riêng của mẹ.Mắc gì danh dự lại dưỡng cung kính mà nói.Không làm gì hết.Chỉ vì muốn tìm lỗi của pháp sư.Mà bàn luận nghĩa.Không chỉ tăng tiến sự hiểu biết để cầu phát xuất thế.Mà chỉ đàm luận thạch hỏi một cách vô lý.Hoặc khí mạnh lời phật.Tôn trọng trả giá.Những tổ như thế vô lượng vô biên.Ngày nay.Chúng con đều xin sám hối.Lấy từ siêu thị kim trở lại cho đến ngày nay.Dì ba động tham sân si ở trong ba cõi.Chạy khắp hai mươi lăm loại khởi ra các tội ác.Cũng thích mọi nơi.Thuận chiều gió nhiệt mà không tự biết.Hoặc chướng ngại người trì giới thu định.Thu huệ.Dù các công.Tu các thần thông.Những đội chiến như chị vô lượng vô biên.Tiếng bồ đề tâm.Trưởng bộ đèn huỳnh.Tiếng bồ đề hạnh.Ngày nay.Chúng con đều xin sám hối.Lại từ hiếu thủy đến ngay đối với chúng tăng gây ra các nghiệp vụ.Như chiếc bậc ella hướng.Phá sự hòa hợp của chúng ta.Lão hội những người phát tâm vô thường bồ đề.Trực tuyến long.Làm cho tháng đạo không lưu hành.Quạt lộc sẽ người thú.Tra khảo bật sa mu.Đánh đập đầu.Dung lời thú bị mất nhỉ.Hoặc phá giới hạn thanh tịnh.Làm mất hết quay nhi.Hoặc khi người khác bỏ đạo bát chánh.Bật dữ và thực hành thêm năm phép.Hoặc giả dạng nhà sư trộm của thường trụ tiêu xài diệp riêng.Những tổ như thế.Ngày nay chúng con đều xin sám hối.Học để mình trần hai mặt y phục mỏng manh.Đường độc đến trước danh từ.Hoặc mang giày bẩn thỉu đi chợ điện.Dẫm lên.Hoặc mang cuốc vào chùa.Hợp đồng vũ nước miếng trong nhà thì.Làm như nhất cho phật và chứng tăng ở.Hoặc đánh xe cưỡi ngựa xông pha trong chùa chuyện tịnh xá.Phạm đối với cam bảo.Bật gửi ra những tội lỗi như thế.Thập dư lượng ub.Ngày nay.Chúng con chiến thành hướng về mười phương chư phật.Tube.Thánh chúng.Cầu kinh sám hối.Nguyễn nhờ công đức sám hối chúng con đời đời kiếp kiếp thường.Được tam bảo để tôn ngưỡng cung kính.Không bao giờ chán nản lại nguyện có được gấm lụa tốt.Anh là quý giá.Trâm nhìn âm nhạc.Các món rang hương.Các thứ hoa quả tốt tươi.Có đủ những vật sở hữu trên đời để cúng dường.Nếu có dịp nào thành.Chúng con nguyện đến trước khuyến thịnh mở cửa cam đồ cứu độ chúng.Nếu có dịp phật nào nhập niết bàn.Chúng con nguyện được cúng dường một lần sau.Còn ở trong hành chúng tâm.Chúng con nguyện tu sáo pháp hòa ký.Được sức tự tử.Tùng hưng tam bảo.Tên hoàng dương vật.Dưới hóa độ chúng.Những tuổi nặng hoặc nhẹ đối với tam bảo đã sám hối rồi.Còn là những tội ác khác.Chúng con xin theo cướp sám hối hết thầy.Như trong kinh nói.Có hai hàng người được mạnh mẽ.Một là tự mình không thấy tội.Hay là đã ghi tội.Mà biết anh đang sám hối.Lại có hai phương pháp trong.Có thể làm cho chúng sanh diệt trừ được các món trứng.Một là biết hổ.Nên tự mình không làm mát.Hay là biết thôi.Đền không suối người khác làm mát.Cố hữu thiện như thế mới gọi là người.Nếu không biết hổ thẹn.Thì cũng chẳng khác gì cầm thú.Bởi vậy.Ngày nay chúng con chí thành quy phạm.Như pháp.Mà sám hối.Đại từ lưu thủy đến nay mê tín nên giết hại chúng sanh.Để cúng tốc mỹ thuận ly bị trọng lư.Cầu được sống lâu.Nhưng không bao giờ.Vật núi mình thấy ma quỷ.Rồi tự giả xưng là thần thánh.Nói chuyện họ phút để gạt người.Những tổ như thế.Ngày nay chúng con đều xin sám hối.Lấy tử siêu thị đến nay hoặc hành động nóng.Tự cao tự đại.Hoặc ý mình dòng dõi quý tộc.Khi dễ mọi.Chị bình xăng chồng.Chim sẻ cái hẹn hò.Hoặc chỉ sức mạnh ăn hiếp kẻ yếu.Hoặc uống rượu rồi gây sự loạn đã không kể người thân xưa.Say sưa suốt ngày không biết ôm ti.Nhân tố như thế.Ngày nay.Chúng con đều xin sám hối.Lại như không ăn uống không biết tiếp độ.Ăn gỏi vịt gỏi cá.Hoặc anh năm trước cây.Mùi hôi bay lên.Sông quế cắt kính từ.Xua đuổi những người tu hành giữ giới thanh.Cung tâm ý.Xa lìa người làng.Gần gũi bạn ác.Những tội như thế.Ngày nay đều xin sám hối.Lịch có tính cũng cao bài điều giả dối.Bắt người khác theo mình.Càng bướng cố chấp.Cho mình là hay.Hướng dẫn chống bán không biết nhưng tình.Cho mình lập phải.Người khác là quái.Những tổ như thế ngày nay đều xin sám hối.Lấy con tham lam tiền tài không biết nhường nhịn.Không có liêm sỉ.Mua bán rượu thịt lừa dối để sống.Mặc áo trái nặng lời.Tính từng ngày từng giờ.Gấp chiếu một cách cai nghiện.Tham cầu không biết chán.Hưởng thụ của dân cũng không biết hổ thẹn.Không giới tức mà làm nhận của tính thế.Những tội như thế ngày nay đều xin sám hối.Giờ đánh đập tôi tứ sai khiến trẻ con làm chuyện cập nhật.Không kể đến sự đói khát lạnh nóng của chúng.Hoặc phát giữa cầu cúng.Làm ngăn trở sự đi lại.Những tổ như thế.Ngày nay.Điều sinh sám hối ý mình cũng tuấn luôn nè.Chỉ để thì giờ đánh bài ba.Đánh cờ tướng.Hoặc cùng nhau uống rượu ăn thịt.Chén tạc chén phủ làm dối cho nhau.Nói chuyện vu vơ hai bàn luận chuyện thiên hạ.Hết năm này qua năm khác.Đến ngày giờ tối qua không lời giúp.Mỗi đêm ba thời không tụng kinh ngồi thì.Lười biếng.Giải đại cứ nằm dài suốt ngày.Không để tâm quán sáu món niệm xứ.Thấy người khác có dịp lợi hơn mình.Lại xinh game.Tôm đồng hiếm.Khởi đủ phiền não.Để cho chó lúc giật.Tuổi giàu của rửa tội lỗi.Trái luôn không nước.Thì mất những điều lành của ba nghiệp.Khi những pháp lệnh đã hết.Thì hóa ra ngất xỉu đề đọa vào địa ngục lớn.Không có kỳ hạn cho được.Bởi thế nên ngày nay.Chúng con cúi đầu hướng về mười phương tam bảo.Điều xin sám hối.Tất cả tội lỗi từ trước đến nay.Hoặc nhẹ hoặc nặng.Hoặc thu.Thực tế.Hoặc tự mình làm.Hoặc bảo người khác làm.Hoặc thấy người khác làm vui mừng.Hoặc dùng thích.Bắt buộc người khác làm.Chạy đến những tuổi khen người làm mát.Ngày nay.Dũng con trí thành điều sinh sám hối.Nguyện giờ công đức sống mũi kết tội ác ý.Chúng con đời đời kiếp kiếp được từ hòa.Trung hiếu.Kim ngưu.Nhẫn nhục.Biết lấy đạo đức sữa mình chính đáng trong sạch nhân nghĩa.Dương vật.Xa lìa bản ác.Thường gặp bạn đã.Thu nghiệp được sáu cân.Giữ gìn được ba nhịp.Nhẫn nại được khổ nhục.Tâm không thấy lung.Lập chí tu hành đắc đạo.Cứu độ chúng sanh.Tắt điện rồi.Đem hết thương bạn kính lễ chưa.Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.Nam mô bảo quang phật.Nam mô bất đồng chí quan hệ.Nam mô thưởng quan trọng.Nam mô quan thế đăng.Nam mô huế ai đăng dương vật.Nam mô đại huyện lực vương phật.Nam mô pháp thắng dương vật.năm mươi kim cang bất hoại.Năm mậu tý rosana.Nam mô long tử tại dương phật.Nam mưu bảo thắng phật.Nam mô văn thù sư lợi bồ tát.Nam mô phổ hiền bồ tát.Nam mô đại trang nghiêm bồ tát.Nam mô quán tự tại bồ tát.Trước đã sám hối những phiền não chướng nghiệp chướng.Nay theo thứ lớp dạy bài những quả báo chiếu còn.Kinh sám hối.Cái dịp báo đã đến.Cho dù chúng trong không trung trong biển trong hang núi.Không có chỗ nào thoát khỏi được quả báo.Chị cứ sám hối.Mới có thể diệt trừ.Vì sao biết.Gì như ông thích để hoảng nhưng.Chị thấy nằm tướng phi hiện ra.Chúc lòng kiếp sợ.Đèn chí thạnh quy y tam bảo.Thì năm tướng ấy liền kêu gì.Lại còn thêm tuổi thọ.Những chuyện như thế trong phim rất nhiều không phải làm.Thế mới biết.Sự xám hối.Thầy việt trường được tai họa.Xong kẻ phàm phu nếu không gặp bạn tốt dẫn đi.Thầy không có việc áp nào mà không làm.Đến đổi thì sắp chết.Cảnh biển.Gớm ghê hiện ra trước mắt.Chính lúc ấy lại hút.Sợ hãi.Ôi ngày trước không tu điều lành.Để đến ngày cùng ăn năn.Thì ăn sau.Phước bảo thì tai ương.Từ bình dương trọng từ trước.Thì mai cứ thẳng dối mày chưa địa ngục.Dầu giặt dầu xả xui.Thân tâm thanh nè.Tinh thần.Sống cổ.Từ lúc đó.Dũng lại.Hãy sám hối một câu.Cũng không dễ gì được nữa.Gì thế.Tất cả mọi người chứ ý mình tuổi trẻ sức mạnh có tiền tài thế à.Mà lười biếng giải đẩy.Tự ý buôn lùn.Một ký củ chi đã đến.Thì không nhận ra.Trẻ.Nghèo giàu.Sang hèn.Điều tiêu ma hết.Nguyễn du thường đến thiền định không cho ai biết chứ.Mạng người vô thường như giọt sương mai.Một hơi thở ra.Thử vào không được.Lạc trong một đời.Đặt báo thức tỉnh tuh.Ai cầu sám hối.Nếu không chứ vợ của vua xiêm la đến cho giàu tuổi trẻ.Sức mạnh đến đâu.Cũng không thể trách.Lúc đó.Cho dù có giận.Xe hơi vàng bạc.Ngọc ngạn.Châu báu.Giữ con quyến rũ.Không đem theo đi.Để lại cho người khác hưởng.Con mình.Địa chỉ đem theo cái tội hai phước mà thôi.Gì thế.Tất cả mọi người hãy phát âm giống mảnh tinh tấn tu hành.Gieo trồng phước.Tẩy trừ.Tội lỗi.Giải quang thích triết dịch giả hòa thượng thích viên.Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng.Trước.Là hướng về nơi thứ sinh lục đạo.Mà sám hối ác.Khổ thân.Tin giải trí.Có thân thời có khổ.Không thâm thời không khổ.Thế thì hương này là nguồn gốc của khổ.Những app báo khốc liệt trong ba đường giữ đều cho thân mà có.Ngủ chưa thấy nghiệp gì người ý.Mình chịu.Hay mình làm người chịu.Mình làm mình chịu.Mình gái nhưng mình tự chịu quá.Nếu tạo thành một.Tối đa không bờ bến.Uống nữa.Trung tâm làm mát.Tôi biết bao nhiêu.Nay ta chỉ biết có thân ta.Không biết có thân như.Chỉ biết có ta đau khổ.Không biết có người đau khổ.Chỉ biết có ta cầu an vui.Không biết người cũng cầu an vui.Giày gucci nên chúng ta xin tâm biển cả.Sinh trưởng bản thân.Nên có bán thủ cùng khắp lục đạo.Nếu không dạy toán chiết.Thì biết lúc nào ra khỏi lục đạo.Cửa mãi trong ấy kiếp này sang kiếp khác.Hả không đau lòng sao.Hôm nay đại chúng khởi tân dũng bánh xin đại hội.Làm lễ đại sám hối.Quýt lồng ký một niềm cảm mười phương.Một lấy đoạn trừ vô lượng oan kết.Giống nhau mục lòng tha thiết đánh lễ.Quy y tế gian đại từ bi phủ.Nam mô thích ca mâu ni phật.Nam mô bảo đăng phật.Nam uni đường âm phủ.Nam mô vinh ý.Nam mô công đức phẩm phật.Nam mobi yên hạnh phật.Nam mô khai hoa.Nam mô phước đức phật nam mô.Thời sự.Nam mô quán mía.Nam mô công đức kính.Nam-mô thiện.Diệt.Nam mô thượng tinh tấn bồ tát.năm mươi youtube yên thân bồ tát.Nam mô quan thế âm bồ tát.Nam mô đại thế chí bồ tát.Lệ quyên như vậy mười phương tận hư-không dưới hết thủy tam bảo.Huyền tinh dầu phật linh.Pháp luật.Bồ tát.Già hết thị hiền khánh.Kiếm tất cả chúng xem quán thủ trong tứ xuyên lục đầu.Đồng đến đạo tràng.Mọi người trong đại chúng.Điều sáng tạo.Tâm lý.Miệng nói lời như thế này.Chúng con.Từ lưu thủy vô minh tú địa trở lại.Chưa đến ngày nay.Do gì nhân viên ác nghiệp của.Hoặc đối với các cõi trời.Cõi người.Mà gây thủ kế toán.Hoặc đối với loại atula.Loại ngã quỵ.Loài địa ngục.Mà cây thù kế toán.Nguyện nhờ phật.Phó từ.Bồ tát.Giờ hết hãy hiền tháng lực.Kiếm các chúng sanh có tâm oán hận ba đời.Ở trong tứ xuyên lục.Hoặc có án thủ hay không phải toán thủ.Học kinh phật.Giờ sự sám hối hôm nay.Mà tội lỗi đều tiêu diệt.Thân tâm được thanh tịnh.Không còn chịu đau khổ trong ba cõi.Sinh ra nơi nào.Cũng thường gặp được chứ.Lạnh nữa những người hiện đồng sám hối hôm nay.Từ chu thị sinh tử trở lại cho đến ngày nay.Dị nhân duyên ác nghiệp của thân mà ghi thừa kế toán.Giới thiệu chúng sinh trong ác đạo.Phật giáo diệu xuân hạ.Phật dạy tham ấy.Hoặc do bị ngu si.Từ ba đọc anh ấy mà xin chào mười ác nghiệp.Hoa giấy.Hãy cầm thú.Đoạn.Trâu rừng.Học gì ruộng giường.Hoặc nhìn ra cửa.Hoặc gì tiền tài.Trở lại.Giết hại lẫn nhau.Lại nữa.Từ chưa thấy trở lại chưa đến lấy ngay.Hoặc gì lưỡi dưỡng và giúp làm chúng sanh.Phật dạy làm thầy thuốc châm chích party.Những tuổi như vậy.Trang chủ du lịch.Ngày nay sám hối.Nguyễn sinh chửi việt.Lại nữa từ hiếu thủy cho đến ngày nay.Hoặc làm chúng sanh đối khác.Quạt giật lương thực của người.Quạt nước ép chúng sanh uống mặn nuốt đắng.Một đoạn nước uống của người.Bao nhiêu nhịp như vậy.Xin ra toán thù.Ngày nay sám hối.Nguyễn sinh tự diệt.Lại nữa từ chưa thể trở lại cho đến ngày nay.Ta đĩa minh sư.Thân cận bạn ạ.Giọt thương binh đi tao bao nhiêu tội lỗi.Buôn lồng giết hại người vô tội.Một cách yếu uống.Hoặc phát triển ao hồ.Biết lắp ngoài sân.Đảo hải cách loại lớn bé dưới.Hoặc thiêu đốt núi rừng.Hot boy răng chải lưỡi.Sát hại tất cả chúng sanh dưới nước.Án thủ như chảy.Dung lượng pin.Nhảy ngay sám hối.Nguyễn xuân trường.Lại nữa từ hiếu thủy trở lại cho đến ngày nay.Tâm không tử đi.Hạnh không bình đẳng.Vẫn cân bạn.Vào già zalo.Đông đầy gạch lưng.Xâm lấn người hèn hạ.Hoặc phá hoại làng xóm.Giành được cúp bạc.Cấp trộm của người.Để cung cấp cho mình.Thiếu lòng thành tín.Sát hại lẫn nhau.Những quán thùy như vậy vô lượng vô.Ngày nay.Sám hối nguyễn xuân trường.Lại nữa từ chưa thể trở lại cho đến ngày ngay.Tầm không tử vi.Hạnh không tử vi.Đối với chúng sanh trong sáu giờ.Làm đủ mọi điều khổ sở.Hoặc đánh đập bà con.Không kể đạo tình quyến rũ.Phật trói buộc giam cầm chuột túi.Hoặc cha khẩu nhựa nghiêng.Đấm bóng thương.Hủy hoại cơ thể.Chém chặt cành hả.Luộc gia xẻo.Nấu nướng chiên xào.Những vụ án thụ như vậy.Dung lượng ub.Nhảy ngay sám hối nguyễn sinh chửi.Lại nữa từ biểu thị cho đến ngày nay.Robot nhật của thân.bốn ác nghiệp của mẹ.Máy ép nhiệt của ý.Tạo ra những tội tứ trọng.Vũ nghịch bao nhiêu điều ác đều làm hết.Tự ý mình tuổi cao mạng nữ.Không sợ quỷ thần.Chỉ sợ mình không hơn người.Sợ người hơn.Hoặc ký thuế cao dòng nước họ.Mà khinh người nhậu vậy.Ghi ra quán phù như vậy.Hoặc ý mình nghe nhiều hiểu.Mà khinh người ngạo giật.Guitar quán thủ nhưng.Quốc gia văn chương kỹ nghệ.Mà phim người nào vậy.Gây ra quán thủ như vậy.What the weather sá xị.Mà khinh người cạo chứ.Guitar quán thủ như.Quần gì anh nói sắc sảo.Mà khinh người nhậu.Gây ra bắn thủng như vậy.Những quán thủy hoặc đối với hình tự.Tháng tám cung kính mà sinh ra.Quạt đối với hòa thượng.Iceland.Mà sinh ra.Luật đối với các bậc thượng tọa.Cung tỏa hạ hỏa.Trung ở với nhau.Mã sinh ra.Hoặc gia quyến thuộc của những người đồng tú học mà sinh ra.Vật nuôi giết cha mẹ bà con thương tích mà sinh ra.Những quán thổ nhưng.Vô lượng vô biên.Nhảy này sám hối.Nguyễn xuân trường.Lại nữa từ trưa thị trở lại đến ngày nay.Hoặc đối với các loài trời loài người.Mở xinh thủ kế toán.Hoặc đối với loại attila.Gọi điện.Mà xinh thủ kế toán.Hoặc đối với các loại súc sinh.Dạy nhạc quỷ.Bài xinh thủ kế toán.Giống cha tôi đến đối với hết thảy các loại chúng sinh.Trong mười phương.Mở ghi thủ kế toán.Những tội ác ấy dung lượng usb.Ngày nay sám hối.Nguyễn xuân trường.Lại nữa chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay.Quốc duy tập bốn.Mặc gì xuống khúc để cầu cho mình hơn người.Wap gì danh dự.Thuốc gì quyền lợi mà thế ngoại đạo tà kỳ.Không biết hổ thẹn.Cây thủ kết quả như vậy.Hoặc nặng hoặc nhẹ.Tội nhân củ quả.Số lượng nhiều.Chỉ có chưa.Tứ đại bồ tát mới thấy hết biết.Nguyện xin chúa.Tứ đại bồ tát.Rủ lòng thương xót chúng con.Như chúng con từ chưa thể trở lại đi.Đất tạo ra bao nhiêu tội lỗi.Hoặc tử là.Phật dạy người làm.Hoặc thấy người khác làm xin tâm tùy hỷ.Hoặc kiếm cơm tử lấy của tam bảo.Phật dạy người lấy của tam bảo.Hoặc ký người lý mà sinh năm tuổi.Hoặc quá che vú.Hoặc không che giấu các tội nói trên.Như chỗ chưa.Chư đại bồ tát đã thấy.Đã biết.Tối lượng nhiều ít.Đánh đọa địa ngục ngạ quỷ.Súc sinh.Tra dầu cách đường ống.Bin địa hạ tiến đến triệu hoán dụ.Ngày nay.Dũng con sám hối.Huyện xuân trường diệt hết.Thần lực của chư phật không thể nghĩ bàn.Kinh phật rủ lòng từ bi cứu giúp hết thảy chúng sanh.Chúng con nay hướng về tới shin lục đạo cha mẹ sư trưởng.Hết thấy bà con quyến thuộc.Mà sám hối tội đã làm.Cởi mở quán.Nguyễn xuân tam bảo kiếm khách hãy chúng sanh trong lục đạo.Có tâm quán thủ chúng con.Điều hòa nghỉ xã bỏ tất cả báo thù.Không còn xinh tâm phân biệt bản thân.Đối với nhau đều vô ngại như hư không.Nguyễn xuân từ nay trở đi cho đến ngày.Đoạn trừ hết kiếp tập phim.Bà nghiệp thanh tịnh không cẩn thận.Tùy ý xin lên thiên cung bảo bình.Tứ vô lượng tâm.Lục panama.Thường thì tu hành chăm phước nghiêm thân.Dạng tiếng đầy đủ.Ăn chú giàu với đại định thủ lăng nghiêm.Kiếm thần kim cang.Trong khoảng một niềm.Hiện thân thấp sáu đường.Chế độ hết thảy chúng sanh.Đồng lên đảo chào.Thành bậc trắng.Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã sám hối được thân tôi.Thì thương nghiệp được thanh tịnh.Còn lỗi của khẩu nghiệp nay phải sám hối.Khẩu nghiệp là cái họa môn của hết thảy quán thổ.Cho nên các đức phật đều gì.Không được nói hai lưỡi.Nói lời hung ác.Nói dối.Núi thiên.Nên biết lời nói chua định quanh co.Hoa mỹ hai đem lại thế phi.Tai họa không phải là ít.Mắt phải quả báo rất nặng.Than ôi gửi đời tâm ôm lòng áp.Miệng nói lời ác độc.Thân làm thịt áp chảo.Do ba điều ấy.Mà hại chúng sanh.Chúng sanh bị độc hại liền kế toán hình.Thể quyết báo thù.Hoặc đời này toại nguyện.Hoặc di chuyển mang theo.Muốn xem kết quả như vậy cách tính lục đạo.Để báo thù nhau.Không bao giờ cùng to.Báo thủ nhau như vậy.Điều you tốt nghiệp đời trước đã gây ra.Chứ không phải vô cớ không có nguyên nhân.Thần bài.Biển bốn mươi chín.Nhưng nghiệp chỉ biết thật là nguồn gốc của tui.Người tại gia không trung hiếu.Chết vào núi thái sơn.Chịu sự thảm khốc của lửa nóng.Nước sôi.Người xuất gia không về phật pháp.Sau sẽ thường xuyên gì chỗ của người khác đi chịu án tù.Quán chủ theo nhau như thế.Điều cho ba.Chồng bà nhỉ.Khẩu nghiệp nặng.Cho nên phải bắt đủ thứ quả báo đau khổ.Trong đêm dài mù mịt.Mà hai mươi.Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng biết rằng.Chúng ta sẽ nghĩ luân hồi mãi trong lục đạo.Điều cho khẩu nghiệp.Hoặc buông lời khuyên khi thu thảo.Biển nói sắc sảo.Biển bác thảo linh.Nói lời phù phù.Dối trá quỷ quỷ.Lời nói không đi đôi với việc làm.Lên mất phải ác báo nhiều kiếp không thôi.Vậy đại chúng phải biết sợ hãi hết lòng sám hối.Tẩy trừ tội lỗi ấy đi.Chúng con từ khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay.Khẩu nghiệp bất kỳ.Không tốt đối với tứ xin lục đạo.Cha mẹ.Sư trưởng.Tất cả mà con.Không có điều ác gì của các người ấy mà chúng con không tuyên truyền.Chúng còn nói lời thu tặng.Phát triển hung bạo.Hủy bán chi bi.Bạn bè vui chơi nhóm họp mà nói xấu.Nói lời vô nghĩa.Chị không nói có.Chỉ có nói không.Thấy nói không thấy.Không thấy nói thấy.Nghe nói không nghe.Không nghe nói nghe.Làm bánh không làm.Không làm nói làm.Nói ngược nói xuôi nhưng.Đảo lộn trời.Để lợi mình.Hải người.Dám chê lẫn nhau.Nói đến bình thủy bao nhiêu phút nước đều quy tụ về mình.Gái đánh người.Chị bao nhiêu điều ác độc.Điều đủ số gì cho người.Cho điểm khen chê tố cáo khánh hiền.Cho lượng đua tôi.Cân nhắc cha con.Cô hiệu trưởng.Hủy bán thiện truy kích.Ru đạo ru ngủ.Không nói lại tai nạn us ở đời.Tán hình mức mà.Đời sao thống khổ vĩnh ký.Mắt phải quả báo.Giá trăng vừa cười giỡn đó.Trong khoảng.Liên chiểu vô lượng trọng tuệ.Ốm nữa.Dùng lời ác mà làm.Biệt thự chung cư.Cùng nhau từ du thị trở lại cho đến ngày nay.Giò thủ ác nghiệp.Đối với các loài trời loài người mà có bán cho.Đối với loại attila.Loại địa ngục mà có ánh thủ.Đối với loại ngạ quỷ.Loại súc sinh mà có áo tù.Đối với cha mẹ.Sư trưởng.Dịch tất cả bà con mặc áo ấm chủ.Đệ tử chúng con.Hôm nay lấy lòng từ bi.Đồng tâm như bồ tát.Đồng nguyện với bồ tát.Phim thay thế cho tất cả chúng sanh.Mà đánh lễ quy y thế gian đại tử vi phủ.Nam mô thích ca mâu ni phật.Nam mưu bên ngoài đức phật.Nam mô dược dương vật.Nam mô đoạn ác.Nam mô tình tấn quân.Nam mưu tình tấn hỷ.Nam mô hoa đức phật nam mô.Kim cang quân phật nam mô kim cang bất hoại phật.Nam mô đại đức phật nam mô tô.Việt nhí.Nam mô thiện chú phật.năm mươi bức thư trước bồ tát.Nam mưu diệu âm bồ tát.năm mươi youtube yên thân bồ tát.Nam mô quán thế âm bồ.Tát.Lại quy y như vậy mười phương tận hư-không dưới hết hãy tam bảo.Nguyễn tinh dầu phật.Pháp luật.Bồ tát.Hiền khánh.Chuyển tất cả chúng sanh trong tứ sinh lục đạo.Giấc ngủ trở lại.Mà đến đảo xa.Nếu người nào có thân hình bị câu thuốc trở ngại.Có tâm mà không đến được.Nguyện xin nhờ vậy.Pháp luật.Bồ tát.Hiền thánh lực.Thu giúp tinh thần của những người ấy.Kiếm tất cả đều đến được đạo tràng.Thôi lãnh sự sám hối khẩu nghiệp của chúng con.Từ hiếu thủy vô minh chú địa trở lại cho đến ngày nay.Vì nhân viên của nhật.Thủ.Đối với chúng sanh trong lục đạo.Tạo ra đủ muối khoáng thủ.Nguyện xin giờ sức khoai thần của tam bảo.Kiểm tra tất cả quán chủ tịch lại trong bad.Của tứ sinh lục đạo.Nhưng sám hối này.Mà được trường chinh.Chúng con từ chưa thể trở lại cho đến ngày nay.Hoặc gì sinh lý.Hoặc gì tham ấy hoặc gì music.Từ ba độc anh.Tạo mười ác thần.Giờ buôn ác nghiệt của miệng tạo ra dung lượng từ.Hoặc chưa ác thủ mà nổi.Cha mẹ.Sư trưởng quyến thuộc.Giải tất cả chúng sanh.Hoặc đuổi cha đẻ.Khi ra nghiệp nói dối.Tập đối với sinh trưởng.Khởi ra nghiệp nói dối.Hoặc đối với quyến thuộc.Khởi ra nghiệp nói dối.Hoặc đối với tất cả chúng sanh.Khởi danh điệp nói dối.Hoặc thấy nói không thấy.Không thấy nói thấy.Hoặc nghe nói không nghe.Không nghe nói nghe.Học biết nói không biết.Không biết nói đi.Hoặc gì kêu bạn.Hoặc dị tật đuối khởi danh.Nói dối.Nhiễm tội ác như vậy dung lượng vô biên.Ngày ngày sám hối.Nguyễn sin chửi gì.Lại lửa từ khi trở lại cho đến ngày nay.Khởi nghiệp hai lưỡi.Thọ lãnh lời ác của người khác.Không thể che giấu.Đến người này nói người kia.Đến người kia nói người này.Làm cho người này chia rẽ người kia.Làm cho người kia đau khổ.Quốc duy cười vỡ.Làm cho hai bên đấu tranh nhau.Cốt nhục chia lìa.Pháp tuyến.Bốn người.Xàm loan quần thần liễu hải tất cả.Những tội ác như vậy vô lượng vô biên.Ngày lễ sám hối huyện xuân trường.Lại nữa tiêu thì trở lại chưa đến ngày ngay.Tao tuổi ý nghĩa.Nói lời ru ngủ.Lời không lời.Hoặc làm phiền não cha mẹ.Hoặc làm phiền não sư trưởng.Hoặc làm phiền não bạn đồng phục.Chưa đến đối với hết thảy chúng sinh trong lòng đào.Khởi tâm não.Youtube.Khẩu nghiệp khởi sao án tù dung lượng vô biên.Ngày nay sám hối.Nguyễn xuân trường.Miệng nhờ phật lực pháp luật bồ tát.Giờ hết hãy hiền thánh đ.Ngày nay chúng con sám hối.Kiếm cho tất cả quán thủ ba đời.Trong bốn loại sáu đường.Hứa thị sự cây thù kế toán hoàn toàn giải thoát.Bao nhiêu tuổi nhịp đều tiêu trừ.Hoàn toàn không trở lại gây thù kết quả nữa.Không đỏ ở lại trong ba đường ác nữa.Dốc cháu không trở.Tân lục đạo.Hồng làm khổ sở độc hại nhau nữ.Từ nay trở đi.Xóa bỏ tất cả các quán thủ không còn phân biệt.Toán thân.Tất cả điều hòa hiệp như nước với sữa.Tất cả đều hoan hỷ.Như ở sơ địa.Hằng làm phát hưng từ bi quyến rũ.Từ nay cho đến đầy thành phật không còn trở lại chịu quả báo trong ba cõi.Đoạn ba nghiệp chướng.-năm bối.Tứ vô lượng tâm.Lục ba la bật tăng cứng.Thăm tù.Hành đạo đại thừa.Giàu trí huyệt.Hết thị hồng viện điền với biển cả.Lục thông tommy.Hãy để thông số.Chính phát thanh.Đủ năm phần pháp thân.Bắc kim cang huế.Thành quả chuẩn trí.Ngày nay đại chúng đồng nghiệp chống đạo tràng.Đã được sám hối thân nghiệp rồi.Khẩu nghiệp rồi.Cứ lạy sám hối ý nghiệp cho được thanh tịnh.Hết thảy chúng sanh luân hồi sinh tử.Không được giải thoát điều cho ý nghĩa.Học ít ngủ vịt kiếp tập chim cú quyết định đều cho ý nghĩa.Cho nên phật dạy rằng.Không đoán được ăn.Xin nghỉ giận gucci.Ý kiến.Thì sao cái địa ngục. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com