quân thiên đạo tổ

– thông thiên liên khai hai giới xu, lại đem nói tâm nhập ngọc hồ. trong nháy mắt tu đắc ba nghìn kỉ, thiên quân trở thành nhưỡng một lò. đây là một cái về từ từ tiên đồ đích chuyện xưa
Dừng sau:   :   :    giây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM