1 2 3

ta có một kiện tu luyện hệ thống

– Thiên phú không đủ, hệ thống tới tiếp cận! Lạc Trần dưới cơ duyên xảo hợp chuyển kiếp Dị Giới, bảng định một kiện thăng cấp hệ thống. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, cảnh giới trong nháy mắt đột phá. Công pháp vũ kỹ không cần buồn, một kiện thẳng tới mãn cấp! Tư chất kỳ không kém dùng buồn, một kiện trong nháy mắt tăng lên! Đan Đạo trận đạo võ đạo không thể chiếu cố? Lạc Trần biểu thị Lão Tử tất cả đều muốn! Trong tay hệ thống, chân đạp chư thiên. Mở auto nhất thời thoải mái, một mực mở auto một mực thoải mái! ♔ Cảnh Giới: Vũ Đồ, Vũ Sư, Đại Vũ Sư, Tiên Thiên Tông Sư… P/s: Giải trí, thoải mái, xả stress
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.