phật dạy gặp lúc khó khăn đừng bi quan hãy nghe và làm theo lời này sẽ thấy mệt mỏi tan biến