Vạn Giới Lão Sư Chi Ta Có ức Vạn đệ Tử

Lượt nghe : 72,792 70 người đang nghe

Giới thiệu :

, – Độ Kiếp thất bại trọng sinh, Trần Bắc Huyền trở thành Thượng Thương Chi Thượng học viện viện trưởng, ăn thông thứ nguyên vạn giới, tuyển nhận vô tận thứ nguyên đệ tử. Kích hoạt tối cường lão sư hệ thống, mỗi tuyển nhận, dạy dỗ một cái đệ tử xuất sắc, là có thể ngẫu nhiên thu được một loại năng lực Thanos: “Ta thời điểm cực thịnh, chỉ cần một cái búng tay, là có thể hủy diệt nửa cái vũ trụ!” Tiêu Viêm: “Thiên hạ Dị Hỏa, đều là bái cùng ta, ta là Viêm Đế!” Hoang Thiên Đế: “Ta độc đoán vạn cổ, quét ngang toàn bộ địch!” Từ Phượng Niên: “Kiếm tới!!!” Trần Bắc Huyền nhãn quang đạm nhiên: “Đều đừng bb, ngày hôm nay giảng bài, làm sao treo lên đánh thế giới ý chí 360 thức!!! Người nào một ngày không học được, một năm cũng đừng nghĩ ăn!” Thanos: … Tiêu Viêm: … Trần Bắc Huyền tay cầm roi, đặt ngang tiểu Niếp Niếp trên đùi, roi đập xuống, mắng: “Niếp Niếp, ngươi lại dạ tập lão sư phòng làm gì, còn không mau mau về”. “Hư này, hư này…” Tinh cấp là Thượng Thương Chi Thượng thậm chí chư thiên vạn giới thông dụng hệ thống cấp bậc, cùng sở hữu cửu tinh, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, đỉnh phong năm cái tiểu giai. Trần Bắc Huyền kiếp trước Độ Kiếp Kỳ đại thành thực lực chính là tam tinh sơ kỳ.

vạn giới lão sư chi ta có ức vạn đệ tử